Voľné pracovné miesta

Riaditeľ Energetickej Agentúry Smart Regiónu PSK, so sídlom Levočská 1, 080 01 Prešov, prijme do pracovného pomeru na pozíciu: Prevádzkový technik

 Pracovné podmienky:

 • 37,5 hodinový ustanovený týždenný pracovný čas, pracovný pomer na dobu určitú, s možnosťou na dobu neurčitú,
 • pracovný pomer s nástupom – podľa dohody, čo najskôr
 • počet obsadzovaných pozícií – min. 1

 Náplň práce, právomoci a zodpovednosť:

 • zabezpečovanie technických obhliadok objektov v správe PSK
 • spracovanie technických posudkov a analýz o stave technických zariadení
 • spoluúčasť na analýze možností financovania energeticky efektívnych opatrení z
 • externých zdrojov
 • spoluúčasť na príprave projektov zameraných na využívanie OZE
 • zber, evidencia a monitorovanie energetických dát a iných podkladov pre potreby riadenia energetického manažmentu
 • spoluúčasť na implementácia a dodržiavanie jednotlivých cieľov, stratégií a politík,
 • spoluúčasť na aktívnom vyhľadávaní možností financovania projektov v oblasti energetiky,
 • spoluúčasť na realizácii nových energetických konceptov
 • spoluúčasť pri príprave návrhov technických riešení pre projekty znižovania spotreby energie a využívania obnoviteľných zdrojov energie
 • spoluúčasť pri príprave technicko-ekonomických posúdení projektov znižovania spotreby energie a využívania obnoviteľných zdrojov energie pri objektoch v rámci investičných akcií PSK a objektov v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK
 • spoluúčasť pri príprave energetických auditov budov, energeticko-environmentálnych posudkov a pod.
 • spoluúčasť pri príprave lokálnych a regionálnych energetických koncepcií a akčných plánov
 • spoluúčasť pri spracovaní štúdií
 • spoluúčasť pri príprave podkladov pre osvetu v oblasti propagácie energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných energetických zdrojov
 • monitoring sektora energetiky (zber a aktualizácia údajov)

 Požadovaná kvalifikácia:

 Požadované vzdelanie:

 • úplné stredné odborné vzdelanie,
 • vysokoškolské odborné I. resp. II. stupňa je výhodou
 • zameranie, odbor: technické (energetika, stavebníctvo, elektrotechnika, elektroenergetika, obnoviteľné zdroje energie, energetická efektívnosť)

Požadovaná prax:

 • prax v oblasti energetiky, techniky a stavebníctva v dĺžke min. 1 rok, (zameranie na energetickú efektívnosť a obnoviteľné zdroje energie výhodou)

Zoznam požadovaných dokladov povinných predložiť v termíne:

 •  žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • štruktúrovaný profesijný životopis s presným popisom praxe (mesiac/rok od, do),
 • kópie dokladov o vzdelaní (najmä 1.maturitné vysvedčenie, 2. vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, 3. vysokoškolský diplom),
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely evidencie uchádzačov o zamestnanie v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony
 • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na obsadzovanú pozíciu
 • pre účely preukázania bezúhonností uchádzača o zamestnanie sú požadované údaje v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v spojení s § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.*

 Jazykové znalosti, osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • zodpovednosť, spoľahlivosť, dôslednosť, precíznosť, samostatnosť
 • komunikatívnosť, schopnosť pracovať v kolektíve
 • štylistické schopnosti, flexibilita, analytické myslenie, prezentačné schopnosti
 • vysoké pracovné nasadenie, samostatnosť a kreativita v riešení problémov,

Iné kritéria a požiadavky:

 • znalosť legislatívy: zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov,  č. 446/2001 Z z. o majetku vyšších územných celkov, č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, č. 50/1976 Zb. – stavebný zákon, č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení,
 • vodičský preukaz skupiny B

Počítačové znalosti – používateľ:

 • Microsoft Word – pokročilý,
 • Microsoft Excel – pokročilý,
 • Microsoft Outlook – pokročilý,
 • Power Point – pokročilý
 • Auto CAD alebo iný – základy

 Forma odmeňovania:

 • v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – 6.  a stupeň podľa uznanej praxe.
 • hrubá mzda od 1.300,00 EUR

Zamestnanecké výhody, benefity

 • 37,5 hodinový ustanovený týždenný pracovný čas
 • zvýšenie nároku na dovolenku o 1 týždeň v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
 • príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové poistenie
 • príspevky na rekreáciu zamestnancov po dopracovaní 2 rokov
 • vzdelávanie a rekvalifikácia zamestnanca

Termín podania žiadosti:

 • Žiadosť s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť osobne, poštou, e-mailom alebo prostredníctvom portálu Profesia.sk a to v lehote do 30. decembra 2023 do 12:00 hod.

 Adresa podania: Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK, Levočská 1, 080 01 Prešov

 • Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom a predložia všetky požadované doklady.
 • O termíne a mieste výberového konania budú uchádzači informovaní telefonicky alebo emailom.

 Bližšie informácie, kontaktná osoba:

V Prešove dňa 04.12.2023

* Ak z technických dôvodov nebude možné získať výpis z registra trestov v súlade so z. č. 177/2018 Z. z. (zákon proti byrokracii), je zamestnávateľ – Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK  pri výkone práce vo verejnom záujme oprávnený v zmysle § 1 ods. 6 uvedeného zákona požiadať uchádzača o zamestnanie o predloženie výpisu z registra trestov v listinnej podobe nie staršieho ako 30 dní.