Akreditované vzdelávanie v Energetickom manažmente

V priebehu januára až marca 2024 absolvovali naši zamestnanci odborné akreditované vzdelávanie v Energetickom manažmente. Zvyšovanie odbornosti našich zamestnancov v tejto oblasti zohráva dôležitú úlohu.

Vzdelávací program „Smart City Špecialista“ vedený odborníkmi bol zameraný na vysvetlenie smart prístupu pri riadení miest a regiónov, definovanie potrieb a navrhovanie riešení v súlade so smart princípmi. Zameranie bolo rozdelené na tématické okruhy: SMART mestá a regióny, Strategické plánovanie miest a obcí pre SMART rozvoj, Oblasti SMART riešení, Prax tvorby SMART koncepcií, Budúcnosť SMART rozvoja v podmienkach SR, Tvorba SMART stratégie rozvoja obce. Vzdelávanie bolo ukončené udelením certifikátu „Smart City špecialista“ akreditovaného vzdelávacieho modulu MŠVVaŠ SR.

Druhý vzdelávací program „Energetický manažment“ bol organizovaný na oblasť energetického manažmentu, zahŕňal analýzu, meranie a  monitoring, plánovanie, výber dodávateľa energií až po riadenie spotreby a teda optimalizáciu za účelom zvýšenia efektivity hospodárenia. Účelom vzdelávania v tejto oblasti bolo systematické a efektívne riadenie spotreby energie. Vzdelávanie bolo ukončené udelením certifikátu „Energetický manažment“ akreditovaného vzdelávacieho modulu MŠVVaŠ SR.