Naše služby

Plánovanie

 • Príprava projektových zámerov – v oblasti energetiky a smart technológií
 • Energetické plánovanie – príprava koncepcií a stratégii pri investovaní do obnovy energetických zariadení a budov
 • Spracovanie regionálnej politiky v oblasti energetiky
 • Projektový manažment – návrh opatrení pre zlepšenie energetickej efektívnosti a zníženie emisií s možnosťou financovania z EŠIF

Z hľadiska budovania energetickej politiky samosprávy je potrebné sa orientovať na procesy znižovania energetickej náročnosti s globálnym cieľom znižovania uhlíkovej stopy ovplyvňujúcej kvalitu životného prostredia. Významným prvkom z hľadiska prijímaných stratégií je podpora takých riešení, ktoré nielen zvyšujú energetickú efektívnosť a prispievajú ku kvalite životného prostredia, ale súčasne znižujú náklady súvisiace s významnými zdrojmi energií v budovách pod správou PSK.

Prevádzka

 • Pasportizácia energetických objektov
 • Zber, evidencia sledovanie odberných miest elektrickej energie, plynu, tepla a vody
 • Digitalizácia dát a diaľková správa energetických zariadení a budov
 • Energetický manažment – optimalizácia prevádzky a nákladov na prevádzku

Zárukou plnenia prijímaných stratégií a povinností vyplývajúcich z legislatívy je monitoring prevádzkových stavov, ktoré sú posudzované voči prijímaným referenčným úrovniam. Len procesne riadená analýza reálneho prostredia v oblasti zvyšovania energetickej efektívnosti dokáže poskytnúť skutočný obraz o stave nakladania s energiami a definuje potenciál pre ďalšie zlepšovanie sa v závislosti nielen od skutočnej spotreby energie, ale i od investícií vynaložených na príslušné opatrenia.

Vzdelávanie

 • Vzdelávanie a osveta v oblasti energetiky a moderných technológií
 • Spolupráca pri tvorbe stratégií a zdieľanie znalostí
 • Školenia pre zamestnancov týkajúce sa vzdelávania v oblasti energetického manažérstva, legislatívy a prevádzky

Zapojenie pracovníkov na všetkých úrovniach predstavuje ľudské zdroje a ich využitie. Pre zapojenie ľudí je potrebné neustále vysvetľovať dôležitosť všetkých činností spojených s hospodárnym nakladaním energie u svojich zamestnancov s cieľom dosahovať stanovené ciele, viesť zamestnancov k otvorenej diskusii o nedostatkoch a hľadať riešenia, ktoré napomáhajú optimálnemu hospodáreniu s energiami pri zvyšovaní energetickej efektívnosti. Trvalé vzdelávanie zamestnancov na všetkých úrovniach a motivácia zamestnancov k znižovaniu energetickej náročnosti je zárukou neustáleho rozvoja implementovaných opatrení v procesoch ovplyvňujúcich nakladanie s energiou a palivami.

Analýza

 • Spracovanie energetických posudkov a analýz
 • Ekonomické, environmentálne a prevádzkové hodnotenia
 • Odborné posudky k investičným zámerom
 • Analýza a implementácia postupov pre lepšie využívanie moderných technológií

Cieľom identifikácie a kvantifikácie vybraných údajov je poukázať na existenciu potenciálu a možnosti zlepšovania sa v nakladaní s významnými zdrojmi energie. Pri implementácii energeticky efektívnych opatrení je nutné v procese rozhodovania brať ohľad na komplexné a systémové využitie zariadení, ktoré poskytujú špecifické služby. Len komplexné a systémové využitie implementovaných opatrení napomáha k zvyšovaniu kvality poskytovanej služby pri plnení vytýčených cieľov v oblasti efektívneho nakladania s energiami.