O nás

Všeobecne

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja zriadilo podľa § 21 ods. 5 písm. b) zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o rozpočtových pravidlách), príspevkovú organizáciu Prešovského samosprávneho kraja s názvom Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK, s účinnosťou od 1. januára 2018.

Energetická Agentúra Smart Regiónu Prešovského samosprávneho kraja je príspevkovou organizáciou Prešovského samosprávneho kraja s právnou subjektivitou. Agentúra je financovaná z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja a vlastnej podnikateľskej činnosti.

Hlavné činnosti

 1. Prípravná, koordinačná, realizačná a dozorná činnosť nad realizáciou energeticky efektívnych opatrení s rozpočtovým dopadom v zariadeniach a budovách v pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja – havarijné stavy, kotolne, regulácie, zateplenia, výmeny otvorových výplní a pod.
 2. Koordinačná, riadiaca a poradenská činnosť pri meraní a vyhodnotení premenných veličín preukazujúcich spôsob nakladania s energiami.
 3. Analytická a vyhodnocovacia činnosť v SMART agende, navrhovanie opatrení s pozitívnym dopadom na efektívne nakladanie s energiami s využívaním moderných technológií a postupov.
 4. Usmerňovacia a riadiaca činnosť zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja v oblasti nákupu a využívania energií.
 5.  Koordinačná, riadiaca a kontrolná činnosť energetikov, odborných projektantov a riadiacich zamestnancov v zariadeniach v pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja pri výkone energetických opatrení.
 6. Odborné pripomienkovanie investícií, výstavby a modernizácií z pohľadu energetiky a energeticko-inžinierskej činnosti v oblasti energetickej efektívnosti, využívania obnoviteľných zdrojov energií a SMART technológií a postupov.
 7. Vykonávanie dohľadu, riadenia a nákupu energií a fakturácie vo vzťahu Prešovského samosprávneho kraja a zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja.
 8. Zabezpečenie vnútroštátneho a medzinárodného zapojenia Prešovského samosprávneho kraja do projektov v oblasti energetickej efektívnosti, využívania obnoviteľných zdrojov energií a SMART projektov, vrátane zabezpečenia zastupovania v združeniach, klastroch a organizáciách v predmetnej oblasti.
 9. Zber, implementácia, kontrola a archivácia právnych predpisov upravujúcich nakladanie s energiami, certifikáciou, označovaním a pod.
 10. Riadiaca a administratívna činnosť súvisiaca so zberom informácií stavebných a technických zmien, ktoré súvisia s energetickou efektívnosťou, obnoviteľnými zdrojmi energií a ich spotrebou.
 11. Dohľad nad opatreniami zabezpečujúcimi úspory energií v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja.
 12. Koordinácia a riadenie inštalácie zariadení pre diaľkový zber dát z elektromerov, plynomerov a vodomerov.
 13. Správa dátového servera a iných informačných systémov zabezpečujúcich zber údajov z elektrozariadení a  meradiel na všetkých úrovniach.
 14. Správa a kontrola využívania užívateľských manuálov stavieb a zariadení pre budovy v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja.
 15. Spracovanie stanovísk a návrhov na zriaďovanie, systemizáciu a zmeny v energetickej sústave v zariadeniach v pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja.
 16. Koordinačná a riadiaca činnosť subjektov v pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja v oblasti prípravy a implementácie projektov zameraných na SMART systémy, samosprávy (Smart cities a Smart regions) a SMART  technológie, vrátane projektov financovaných z fondov Európskej únie.
 17. Poradenská a koordinačná činnosť pre obce a mestá v regióne Prešovského samosprávneho kraja v oblasti energetickej efektívnosti, využívania obnoviteľných zdrojov energií a agendy SMART obcí, SMART miest a SMART regiónov.
 18. Zastupovanie PSK navonok v oblasti energetickej efektívnosti, využívania obnoviteľných zdrojov energií a SMART agendy.
 19. Implementácia a monitoring projektov modernizácie a rekonštrukcie budov v pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja.

Vedľajšia hospodárska činnosť

Ďalšie činnosti podľa uznesení Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja a pokynov predsedu Prešovského samosprávneho kraja.
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK môže vykonávať podnikateľskú činnosť v rozsahu definovanú ako vedľajšia hospodárska činnosť a predstavuje tieto činnosti:

 • činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  výroba tepla, rozvod tepla
 • poskytovanie energetickej služby s garantovanou úsporou energie
 • reklamné a marketingové služby
 • počítačové služby
 • informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
 • administratívne služby
 • správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

Organizačná štruktúra

Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK od júna 2023 pripravila zmenu organizačnej štruktúry a postupne bude personálne posilňovať agentúru v zmysle plánovanej organizačnej štruktúry a potrieb PSK.

ĽUDIA

riadcirc

Ing. Martin Lukáč

Riaditeľ
nástup do funkcie dňa 01.05.2023, prax v obore 12 rokov,

Je štatutárnym orgánom organizácie, zastupuje organizáciu navonok a je oprávnený konať v jej mene vo všetkých veciach, týkajúcich sa činnosti organizácie. Činnosť riaditeľa je zameraná hlavne na riadenie príspevkovej organizácie, kontrolu finančného plnenia rozpočtu, personálnu politiku a spoluprácu s odbormi na úrade PSK. Určuje smerovanie činnosti agentúry a zameriava sa na vyhľadávanie príležitostí ako zlepšiť energetický manažment v PSK a tiež východoslovenskom regióne.

mirkacir

Miriam Sorgerová

Asistent
Zabezpečuje plynulý chod kancelárie spoločnosti. Jej činnosť je zameraná najmä na administratívu a prácu s dokumentami. Organizačne zabezpečuje porady, školenia a pracovné stretnutia. Vedie evidenciu a spracovanie prijatej a odoslanej pošty. Eviduje agendu služobných ciest aj stravného. Pripravuje podklady pre účtovníčku. Zabezpečuje materiálne vybavenie, vybavuje objednávky, realizuje prieskumy trhu, pripravuje súťažné podklady pre verejné obstarávanie.

techcirc

Ján Švirloch

Hlavný energetik
Projektovo a technicky rieši úlohy spojené so správou technických zariadení budov a navrhuje komplexné riešenia pre správu a obnovu TZB. Komplexná bilancia dodávok, nákupu a merania spotrieb energií. Zabezpečenie a organizovanie výkonu prác spojených sa správou a údržbou objektov. Kalkulácie predpokladaných nákladov na projekty alebo produkty a oceňovanie výkonov vlastnej činnosti.

01circ

RNDr. Ivana Malinovská, PhD.

Projektový manažér

Zabezpečuje prípravu projektových zámerov, spracovanie dokumentácie pre podanie žiadostí o NFP. Rieši komplexnú administráciu, evidenciu/aktualizáciu a sledovanie/vyhodnocovanie realizovaných projektov, implementáciu a monitoring projektov agentúry.

novotny2

Ing. Tomáš Novotný

Externý partner

Zabezpečuje agendu nákupu energií a komunikáciu s dodávateľmi energií a prevádzkovateľmi distribučných sústav pre OvZP.

REFERENCIE