O nás

Všeobecne

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja zriadilo podľa § 21 ods. 5 písm. b) zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o rozpočtových pravidlách), príspevkovú organizáciu Prešovského samosprávneho kraja s názvom Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK, s účinnosťou od 1. januára 2018.

Energetická Agentúra Smart Regiónu Prešovského samosprávneho kraja je príspevkovou organizáciou Prešovského samosprávneho kraja s právnou subjektivitou. Agentúra je financovaná z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja a vlastnej podnikateľskej činnosti.

Hlavné činnosti

 1. Prípravná, koordinačná, realizačná a dozorná činnosť nad realizáciou energeticky efektívnych opatrení s rozpočtovým dopadom v zariadeniach a budovách v pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja – havarijné stavy, kotolne, regulácie, zateplenia, výmeny otvorových výplní a pod.
 2. Koordinačná, riadiaca a poradenská činnosť pri meraní a vyhodnotení premenných veličín preukazujúcich spôsob nakladania s energiami.
 3. Analytická a vyhodnocovacia činnosť v SMART agende, navrhovanie opatrení s pozitívnym dopadom na efektívne nakladanie s energiami s využívaním moderných technológií a postupov.
 4. Usmerňovacia a riadiaca činnosť zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja v oblasti nákupu a využívania energií.
 5.  Koordinačná, riadiaca a kontrolná činnosť energetikov, odborných projektantov a riadiacich zamestnancov v zariadeniach v pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja pri výkone energetických opatrení.
 6. Odborné pripomienkovanie investícií, výstavby a modernizácií z pohľadu energetiky a energeticko-inžinierskej činnosti v oblasti energetickej efektívnosti, využívania obnoviteľných zdrojov energií a SMART technológií a postupov.
 7. Vykonávanie dohľadu, riadenia a nákupu energií a fakturácie vo vzťahu Prešovského samosprávneho kraja a zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja.
 8. Zabezpečenie vnútroštátneho a medzinárodného zapojenia Prešovského samosprávneho kraja do projektov v oblasti energetickej efektívnosti, využívania obnoviteľných zdrojov energií a SMART projektov, vrátane zabezpečenia zastupovania v združeniach, klastroch a organizáciách v predmetnej oblasti.
 9. Zber, implementácia, kontrola a archivácia právnych predpisov upravujúcich nakladanie s energiami, certifikáciou, označovaním a pod.
 10. Riadiaca a administratívna činnosť súvisiaca so zberom informácií stavebných a technických zmien, ktoré súvisia s energetickou efektívnosťou, obnoviteľnými zdrojmi energií a ich spotrebou.
 11. Dohľad nad opatreniami zabezpečujúcimi úspory energií v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja.
 12. Koordinácia a riadenie inštalácie zariadení pre diaľkový zber dát z elektromerov, plynomerov a vodomerov.
 13. Správa dátového servera a iných informačných systémov zabezpečujúcich zber údajov z elektrozariadení a  meradiel na všetkých úrovniach.
 14. Správa a kontrola využívania užívateľských manuálov stavieb a zariadení pre budovy v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja.
 15. Spracovanie stanovísk a návrhov na zriaďovanie, systemizáciu a zmeny v energetickej sústave v zariadeniach v pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja.
 16. Koordinačná a riadiaca činnosť subjektov v pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja v oblasti prípravy a implementácie projektov zameraných na SMART systémy, samosprávy (Smart cities a Smart regions) a SMART  technológie, vrátane projektov financovaných z fondov Európskej únie.
 17. Poradenská a koordinačná činnosť pre obce a mestá v regióne Prešovského samosprávneho kraja v oblasti energetickej efektívnosti, využívania obnoviteľných zdrojov energií a agendy SMART obcí, SMART miest a SMART regiónov.
 18. Zastupovanie PSK navonok v oblasti energetickej efektívnosti, využívania obnoviteľných zdrojov energií a SMART agendy.
 19. Implementácia a monitoring projektov modernizácie a rekonštrukcie budov v pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja.

Vedľajšia hospodárska činnosť

Ďalšie činnosti podľa uznesení Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja a pokynov predsedu Prešovského samosprávneho kraja.
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK môže vykonávať podnikateľskú činnosť v rozsahu definovanú ako vedľajšia hospodárska činnosť a predstavuje tieto činnosti:

 • činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  výroba tepla, rozvod tepla
 • poskytovanie energetickej služby s garantovanou úsporou energie
 • reklamné a marketingové služby
 • počítačové služby
 • informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
 • administratívne služby
 • správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

Organizačná štruktúra

Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK od júna 2023 pripravila zmenu organizačnej štruktúry a postupne bude personálne posilňovať agentúru v zmysle plánovanej organizačnej štruktúry a potrieb PSK.

ĽUDIA

riadcirc

Ing. Martin Lukáč

Riaditeľ
nástup do funkcie dňa 01.05.2023, prax v obore 12 rokov,

Je štatutárnym orgánom organizácie, zastupuje organizáciu navonok a je oprávnený konať v jej mene vo všetkých veciach, týkajúcich sa činnosti organizácie. Činnosť riaditeľa je zameraná hlavne na riadenie príspevkovej organizácie, kontrolu finančného plnenia rozpočtu, personálnu politiku a spoluprácu s odbormi na úrade PSK. Určuje smerovanie činnosti agentúry a zameriava sa na vyhľadávanie príležitostí ako zlepšiť energetický manažment v PSK a tiež východoslovenskom regióne.

mirkacir

Miriam Sorgerová

Asistent
Zabezpečuje plynulý chod kancelárie spoločnosti. Jej činnosť je zameraná najmä na administratívu a prácu s dokumentami. Organizačne zabezpečuje porady, školenia a pracovné stretnutia. Vedie evidenciu a spracovanie prijatej a odoslanej pošty. Eviduje agendu služobných ciest aj stravného. Pripravuje podklady pre účtovníčku. Zabezpečuje materiálne vybavenie, vybavuje objednávky, realizuje prieskumy trhu, pripravuje súťažné podklady pre verejné obstarávanie.

techcirc-283x283

Ján Švirloch

Hlavný energetik
Projektovo a technicky rieši úlohy spojené so správou technických zariadení budov a navrhuje komplexné riešenia pre správu a obnovu TZB. Komplexná bilancia dodávok, nákupu a merania spotrieb energií. Zabezpečenie a organizovanie výkonu prác spojených sa správou a údržbou objektov. Kalkulácie predpokladaných nákladov na projekty alebo produkty a oceňovanie výkonov vlastnej činnosti.

01circ

RNDr. Ivana Malinovská, PhD.

Projektový manažér

Zabezpečuje prípravu projektových zámerov, spracovanie dokumentácie pre podanie žiadostí o NFP. Rieši komplexnú administráciu, evidenciu/aktualizáciu a sledovanie/vyhodnocovanie realizovaných projektov, implementáciu a monitoring projektov agentúry.

4769 (3)

Ing. Peter Onofrej

Technik

Zabezpečuje technickú podporu prevádzky a prípravy projektov prostredníctvom aktívneho zberu dát, evidencie zariadení a monitorovania energetických dát. Spracováva technické dokumenty a pripravuje návrhy riešení z oblasti nových moderných technológií.

novotny2

Ing. Tomáš Novotný

Externý partner

Zabezpečuje agendu nákupu energií a komunikáciu s dodávateľmi energií a prevádzkovateľmi distribučných sústav pre OvZP.

REFERENCIE