Legislatíva

Copy of smartp grafy podstranka stvorcove (5)

ENERGETIKA

Vyhláška 152 / 2005 – o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa

Copy of smartp grafy podstranka stvorcove (1)

Vyhláška 259 / 2008 – o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia

Copy of smartp grafy podstranka stvorcove (1)

Vyhláška 269 / 2012 – ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásadách prepočtu objemových jednotiek množstva na energiu a podmienky, za ktorých sa vykonáva určenie objemu plynu a spaľovacieho tepla objemového

Copy of smartp grafy podstranka stvorcove (1)

Vyhláška 282 / 2012 – ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vody

Copy of smartp grafy podstranka stvorcove (1)

Vyhláška 358 / 2009 – ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného na prípravu teplej úžitkovej vody a rozpočítavania množstva dodaného tepla

Copy of smartp grafy podstranka stvorcove (1)

Vyhláška 422 / 2012 – ktorou sa ustanovuje postup pri pravidelnej kontrole vykurovacieho systému

Copy of smartp grafy podstranka stvorcove (1)

Vyhláška 527 / 2007 – o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež

Copy of smartp grafy podstranka stvorcove (1)

Vyhláška 630 / 2005 – ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného na prípravu teplej úžitkovej vody a rozpočítavania množstva dodaného tepla

Copy of smartp grafy podstranka stvorcove (1)

Vyhláška 503 / 2022 – ktorou sa ustanovuje teplota teplej vody na odbernom mieste a pravidlá rozpočítavania nákladov

Copy of smartp grafy podstranka stvorcove (1)

Zákon 314 / 2012 – o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov

Copy of smartp grafy podstranka stvorcove (1)

Copy of smartp grafy podstranka stvorcove (4)

VODA

Vyhláška 209 / 2013 – ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd a o smerných číslach spotreby vody.

Copy of smartp grafy podstranka stvorcove (1)

Vyhláška 220 / 2012 – ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásobovaní vodou na obdobie krízovej situácie

Copy of smartp grafy podstranka stvorcove (1)

Vyhláška 276 / 2012 – ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Copy of smartp grafy podstranka stvorcove (1)