Naše projekty

Názov: Kapacity pre rozvoj udržateľnej energetiky a dekarbonizáciu regiónov
Popis: Cieľom výzvy je etablovať regionálne plánovanie rozvoja udržateľnej energetiky a dekarbonizácie, zabezpečiť koordináciu a podporu rozvoja udržateľnej energetiky a dekarbonizačného procesu v regiónoch vytvorením 30 energetických centier, a tak prispieť k plneniu národných a regionálnych strategických dokumentov v oblasti energetickej a klimatickej politiky SR a EÚ
Stav: Príprava zmluvy o partnerstve so SIEA. Aministratívno technické zabezpečenie projektu a personálne obsadenie odborných kapacít.
Prínos: Hlavnou aktivitou projektu za partnera je vytvorenie a činnosť RCUE. V rámci PSK budú vytvorené 3 centrá RCUE, konkrétne v meste Prešov, Poprad, Humenné, ktoré budú spolu zamestnávať 12 zamestnancov.
Dátum: 23.04.2024
Názov: Eko-doprava v PSK
Popis: EASR spracovala Projektový zámer stavebno - technického riešenia nabíjacej infraštruktúry, ktorý bol povinnou prílohou k žiadosti o NFP , ktorá bola podaná dňa 28.9.2023. Žiadosť bola podaná v rámci výzvy z Plánu obnovy pod názvom „Výzva na podporu budovania nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá pre územnú samosprávu a nimi zriadené organizácie“. Projekt počíta s vybudovaním 33ks nabíjacích staníc typu AC a DC. Cieľom umiestenia nabíjacích staníc v PSK bolo, aby na celom území PSK v okruhu do 25km bola dostupná aspoň 1 nabíjacia stanica.
Stav: Príprava realizačnej projektovej dokumentácie
Prínos: Zvýšenie počtu nabíjacích staníc v regióne PSK a podpora elektromobility s pozitívnym dopadom na znižovanie emisií.
Dátum: 23.10.2023
Názov: Modernizácia tepelného hospodárstva v budovách divadla Jonáša Záborského a Historickej budovy
Popis: EASR na základe obhliadok a naštudovaní dostupných dokumentov navrhla opatrenia pre zlepšenie využívania budovy...
Stav: Príprava projektovej dokumentácie
Prínos: Úspory 32% , zlepšenie kvality vnútorného postrieda
Dátum: 24.07.2023
Názov: Moderné technológie v PSK
Popis: EASR v spolupráci s externými dodávateľmi predložila Žiadosť o nenávratný finančný príspevok s názvom „Moderné technológie v PSK“, v rámci výzvy OPII-2021/7/17-DOP.
Stav: Žiadosť o NFP – v stave odborného hodnotenia
Prínos: Zníženie nákladov na prevádzku a zvýšenie energetickej hospodárnosti budov v správe PSK vzhľadom na detailnú analýzu dát (PSK)
Dátum: 28.06.2022
Názov: Vypracovanie energetického auditu pre budovy vo vlastníctve PSK
Popis: S cieľom čo najefektívnejšie zmapovať stav budov v PSK EASR predložila Žiadosť o nenávratný finančný príspevok s názvom „Vypracovanie energetického auditu pre budovy vo vlastníctve PSK“, v rámci 53. výzvy OPKZP-PO4-SC441-2019-53.
Stav: Žiadosť o NFP - schválená
Prínos: Poskytnutý NFP vo výške 93 852,00 €. Realizácia 37 energetických auditov v rámci rozličných typov zariadení samosprávneho kraja...
Dátum: 17.03.2020
Názov: Nízkouhlíková stratégia Prešovského samosprávneho kraja
Popis: EASR v spolupráci s externými dodávateľmi predložila Žiadosť o nenávratný finančný príspevok s názvom „Moderné technológie v PSK“, v rámci výzvy OPII-2021/7/17-DOP. Predmetom projektového zámeru ...
Stav: Žiadosť o NFP - schválená
Prínos: Poskytnutý NFP vo výške 292 611,60 €. Podpora nízkouhlíkovej stratégie pre Prešovský samosprávny kraj, vrátane podpory udržateľnej multimodálnej mestskej mobility a adaptačných opatrení...
Dátum: 21.11.2019
Názov: Náhrada zastaraného spaľovacieho zariadenia v budove DSS Brezovička
Popis: EASR predložila Žiadosť o nenávratný finančný príspevok s názvom „Náhrada zastaraného spaľovacieho zariadenia v budove DSS Brezovička“, v rámci 45. výzvy OPKZP-PO1-SC141-2018-45.
Stav: Žiadosť o NFP - schválená
Prínos: Poskytnutý NFP vo výške 79 370,88 €. Zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality prostredníctvom náhrady. Výmena zdroja tepla, rekonštrukcia...
Dátum: 30.04.2019