Kompetencie a činnosti

Predmet činnosti

Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK sa zriaďuje pre nasledovné činnosti:

 1. Prípravná, koordinačná, realizačná a dozorná činnosť nad realizáciou energeticky efektívnych opatrení s rozpočtovým dopadom v zariadeniach a budovách v pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja – havarijné stavy, kotolne, regulácie, zateplenia, výmeny otvorových výplní a pod.
 2. Koordinačná, riadiaca a poradenská činnosť pri meraní a vyhodnotení premenných veličín preukazujúcich spôsob nakladania s energiami.
 3. Analytická a vyhodnocovacia činnosť v SMART agende, navrhovanie opatrení s pozitívnym dopadom na efektívne nakladanie s energiami s využívaním moderných technológií a postupov.
 4. Usmerňovacia a riadiaca činnosť zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja v oblasti nákupu a využívania energií.
 5. Koordinačná, riadiaca a kontrolná činnosť energetikov, odborných projektantov a riadiacich zamestnancov v zariadeniach v pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja pri výkone energetických opatrení.
 6. Odborné pripomienkovanie investícií, výstavby a modernizácií z pohľadu energetiky a energeticko-inžinierskej činnosti v oblasti energetickej efektívnosti, využívania obnoviteľných zdrojov energií a SMART technológií a postupov.
 7. Vykonávanie dohľadu, riadenia a nákupu energií a fakturácie vo vzťahu Prešovského samosprávneho kraja a zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja.
 8. Zabezpečenie vnútroštátneho a medzinárodného zapojenia Prešovského samosprávneho kraja do projektov v oblasti energetickej efektívnosti, využívania obnoviteľných zdrojov energií a SMART projektov, vrátane zabezpečenia zastupovania v združeniach, klastroch a organizáciách v predmetnej oblasti.
 9. Zber, implementácia, kontrola a archivácia právnych predpisov upravujúcich nakladanie s energiami, certifikáciou, označovaním a pod.
 10. Riadiaca a administratívna činnosť súvisiaca so zberom informácií stavebných a technických zmien, ktoré súvisia s energetickou efektívnosťou, obnoviteľnými zdrojmi energií a ich spotrebou.
 11. Dohľad nad opatreniami zabezpečujúcimi úspory energií v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja.
 12. Koordinácia a riadenie inštalácie zariadení pre diaľkový zber dát z elektromerov, plynomerov a vodomerov.
 13. Správa dátového servera a iných informačných systémov zabezpečujúcich zber údajov z elektrozariadení a meradiel na všetkých úrovniach.
 14. Správa a kontrola využívania užívateľských manuálov stavieb a zariadení pre budovy v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja.
 15. Spracovanie stanovísk a návrhov na zriaďovanie, systemizáciu a zmeny v energetickej sústave v zariadeniach v pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja.
 16. Koordinačná a riadiaca činnosť subjektov v pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja v oblasti prípravy a implementácie projektov zameraných na SMART systémy, samosprávy (Smart cities a Smart regions) a SMART technológie, vrátane projektov financovaných z fondov Európskej únie.
 17. Poradenská a koordinačná činnosť pre obce a mestá v regióne Prešovského samosprávneho kraja v oblasti energetickej efektívnosti, využívania obnoviteľných zdrojov energií a agendy SMART obcí, SMART miest a SMART regiónov.
 18. Zastupovanie PSK navonok v oblasti energetickej efektívnosti, využívania obnoviteľných zdrojov energií a SMART agendy.
 19. Implementácia a monitoring projektov modernizácie a rekonštrukcie budov v pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja.
 20. Ďalšie činnosti podľa uznesení Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja a pokynov predsedu Prešovského samosprávneho kraja.