Eko-doprava v PSK

Názov: Eko-doprava v PSK

Popis: EASR spracovala Projektový zámer stavebno –  technického riešenia nabíjacej infraštruktúry, ktorý bol povinnou prílohou k žiadosti o NFP , ktorá bola podaná dňa 28.9.2023. Žiadosť bola podaná v rámci výzvy z Plánu obnovy pod názvom „Výzva na podporu budovania nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá pre územnú samosprávu a nimi zriadené organizácie“. Projekt počíta s vybudovaním 33ks nabíjacích staníc typu AC a DC. Po zvážení strategických, technických okolností a koordinácii s okresnými mestami vybral pozície tak, aby rovnomerne zahustil sieť nabíjacích staníc v celom kraji, posilnil počty v aj v menej osídlených miestach, ale s potenciálom pre rozvoj cestovného ruchu alebo možnosti zatraktívnenia územia a potenciálom využitia nabíjacích staníc. Cieľom umiestenia nabíjacích staníc v PSK bolo, aby na celom území PSK v okruhu do 25km bola dostupná aspoň 1 nabíjacia stanica.

Stav: Príprava realizačnej projektovej dokumentácie

Prínos: Zvýšenie počtu nabíjacích staníc v regióne PSK a podpora elektromobility s pozitívnym dopadom na znižovanie emisií.

Dátum: 23.10.2023