JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA, vedúca odboru majetku a investícií

Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK je v gescii odboru majetku a investícií. Spolupráca s agentúrou prináša podstatný prínos pri správnom rozhodovaní a plánovaní investičných zámerov a rovnako úzko spolupracuje s odborom majetku pri správe a nákupe energií. Činnosť agentúry vnímam ako potrebnú a z hľadiska správy majetku a plánovania investícií ako nevyhnutnú.