Moderné technológie v PSK

Popis: EASR v spolupráci s externými dodávateľmi predložila Žiadosť o nenávratný finančný príspevok s názvom „Moderné technológie v PSK“, v rámci výzvy OPII-2021/7/17-DOP. Predmetom projektového zámeru bolo spustiť prvú fázu realizácie energetického manažmentu zavedením digitálnych IoT zariadení pre meranie parametrov prostredia a spotreby energií , ktoré budú digitálne spracovávané v nadradenej SW platforme. Súčasťou projektu bola aj inštalácia moderných technológií pre sledovanie dopravných podmienok v regióne Vysokých Tatier pre podporu SUC PSK.

Stav: Žiadosť o NFP – žiadosť neschválená

Prínos: Zníženie nákladov na prevádzku a zvýšenie energetickej hospodárnosti budov v správe PSK vzhľadom na detailnú analýzu dát (PSK); riadenie a stanovenie politík PSK na základe reálnych údajov a analýzy údajov; debyrokratizácia a zefektívnenie rozhodovacích procesov na základe overiteľných údajových zdrojov, „otvorenie“ rozhodovacích procesov voči obyvateľom PSK sprístupnením zbieraných dát.

Dátum: 28.06.2022