Náhrada zastaraného spaľovacieho zariadenia v budove DSS Brezovička

Popis: EASR predložila Žiadosť o nenávratný finančný príspevok s názvom „Náhrada zastaraného spaľovacieho zariadenia v budove DSS Brezovička“, v rámci 45. výzvy OPKZP-PO1-SC141-2018-45.

Stav: Žiadosť o NFP – schválená

Prínos: Poskytnutý NFP vo výške 79 370,88 €. Zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality prostredníctvom náhrady. Výmena zdroja tepla, rekonštrukcia vykurovacích rozvodov, inštalácia smart prvkov zónovej regulácie, zber dát o spotrebe energií.

Dátum: 30.04.2019