Perspektívy rozvoja regiónov PSK na zasadnutí miestnej a regionálnej samosprávy PSK

Približne štyri stovky zástupcov miestnej samosprávy sa stretli na spoločnom zasadnutí, ktoré organizoval Prešovský samosprávny kraj (PSK) dňa 22. apríla 2024. Nadviazali na minuloročné podujatie, ktorým položili základy platformy pre spoluprácu a výmenu informácií. S vedením kraja a jeho partnermi aj tentoraz diskutovali o spoločných zámeroch a projektových aktivitách, ktoré majú napomôcť ďalšiemu rozvoju subregiónov – Spiša, Šariša a Horného Zemplína.

Okrem príspevkov od vedúcich odborov PSK, ktorí sa vo svojich prezentáciách venovali témam ako: Integrovaná územná stratégia, programy cezhraničnej spolupráce, duálne vzdelávanie, vznik Talentcentra, Nadácia PSK pre podporu rodiny a pod., sa na zasadnutí predstavil aj riaditeľ EASR PSK Ing. Martin Lukáč. Vo svojej prezentácii priblížil pôsobnosť samotnej agentúry EASR PSK s dôrazom na aktuálnu tému prípravy a implementácie Národného projektu Kapacity pre rozvoj udržateľnej energetiky a dekarbonizáciu regiónov (ďalej tiež ako „NP Kapacity pre regióny“).

Žiadateľom a prijímateľom NP Kapacity pre regióny je Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v rámci výzvy: PSK-SIEA-003-2023-NP-EFRR – Kapacity pre rozvoj udržateľnej energetiky a dekarbonizáciu regiónov, ktorá sa spolu s partnermi projektu (samosprávne kraje resp. nimi zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie) spolupodieľa na realizácii aktivít projektu.

Hlavným cieľom národného projektu Kapacity pre regióny, je vytvoriť vhodné podmienky pre vznik a fungovanie dlhodobých odborných energetických kapacít, ktoré pomôžu zvýšiť energetickú sebestačnosť regiónov. SIEA v spolupráci so samosprávnymi krajmi v regiónoch Slovenska vybuduje  sieť 22 regionálnych centier udržateľnej energetiky (RCUE) a sieť 8 krajských energetických centier (KEC) SIEA. Vznik a prevádzka centier budú financované z Programu Slovensko. Tým sa položia základy pre rozvoj kvalitnej a systematickej regionálnej energetickej a klimatickej politiky.

Za PSK bude povereným partnerom projektu NP Kapacity pre regiónu Energetická Agentúra Smart Regiónu. Hlavnou aktivitou projektu za partnera je vytvorenie a činnosť RCUE. V rámci PSK budú vytvorené 3 centrá RCUE, konkrétne v meste Prešov, Poprad, Humenné, ktoré budú spolu zamestnávať 12 zamestnancov. Cieľom vytvorenia a činnosti RCUE bude etablovať regionálne plánovanie rozvoja udržateľnej energetiky a dekarbonizácie.

RCUE budú zodpovedné za regionálny zber, spracovanie a aktualizáciu údajov v rôznych sektoroch a odvetviach. Na ukladanie a spracovanie zozbieraných údajov budú mať RCUE k dispozícii spoločný informačný systém. Na základe analýzy údajov vypracujú RCUE pre územia svojej pôsobnosti stratégie rozvoja udržateľnej energetiky a dekarbonizácie, ktoré budú pravidelne aktualizovať a podporovať ich uplatňovanie v praxi. Aktívne budú aj v oblasti prenosu skúseností a dobrej energetickej praxe a pri zvyšovaní informovanosti a energetickej gramotnosti regionálnych aktérov a verejnosti. RCUE však nebudú zabezpečovať energetický manažment pre samosprávy v ich územnej pôsobnosti, pripravovať energetické certifikáty alebo audity, ani suplovať rôzne výkonné alebo administratívne činnosti bežné vo verejnej správe, ktoré nesúvisia s cieľmi RCUE.

Viac informácii nájdete na stránke SIEA

https://www.siea.sk/podporne-programy/podpora-rozvoja-regionalnej-a-lokalnej-energetiky/#rcue