Vypracovanie energetického auditu pre budovy vo vlastníctve PSK

Popis:  S cieľom čo najefektívnejšie zmapovať stav budov v PSK EASR predložila Žiadosť o nenávratný finančný príspevok s názvom „Vypracovanie energetického auditu pre budovy vo vlastníctve PSK“, v rámci 53. výzvy OPKZP-PO4-SC441-2019-53.

Stav : Žiadosť o NFP – schválená

Prínos: Poskytnutý NFP vo výške 93 852,00 €. Realizácia 37 energetických auditov v rámci rozličných typov zariadení samosprávneho kraja (školské zariadenia, sociálne zariadenia, kultúrne zariadenia a iné objekty). Cieľom projektu bolo vytvoriť audity pre budovy, ktoré obsahujú návrh opatrení na správu budov, náklady na opatrenia a výpočet potenciálnych úspor energie, ktoré poslúžia pre rozhodovanie manažmentu kraja a štatutárov príslušných organizácií v oblasti rekonštrukcie budov, tvorbe registra investícií samosprávneho kraja na najbližšie roky a strategické rozhodnutia vedenia kraja v oblasti správy budov a ich využitia. Zároveň PSK podporí budovanie vlastnej koordinačnej základne pre rozvoj miestnej a regionálnej energetiky a realizáciou navrhnutých opatrení k zlepšeniu kvality ovzdušia a znížením energetickej náročnosti budov v správe PSK.

Dátum: 17.03.2020