TVORBA KLIMATICKÝCH STRATÉGIÍ REGIÓNOV, MIEST A OBCÍ

Mestá a regióny sa stanú kľúčovými partnermi v snahách o dosiahnutie klimatickej neutrality. Formulovanie mestských a regionálnych klimatických politík ( MPK, RPK ) sa stáva nevyhnutnou súčasťou ich rozvojových plánov.

A v nich budú zohrávať dôležitú úlohu smart city riešenia. Riešenia, ktoré posunú mestá a regióny smerom k udržateľnejšej budúcnosti. Smart city riešenia nepredstavujú iba hromadné nasadenie komunikačných a počítačových technológií, ale hlavne vytváranie ucelených systémov fungovania mestských a regionálnych úradov k lepšej budúcnosti. Od vytvárania zmysluplných procesov riadenia po budovanie kvalitných rozvojových tímov s jasnou predstavou a kompetenciami.

Teda smart city riešenia nie sú iba unikátne technológie a nasadenie umelej inteligencie, ale hlavne zaužívané inteligentné postupy v bežnej práci mestských a regionálnych úradov s úspešnými a overiteľnými výsledkami.

V takomto smart prostredí budú zohrávať údaje, ich zber, uchovávanie a analyzovanie veľmi dôležitú úlohu. Údaje, ktoré zmapujú stav vecí, ale aj údaje, ktoré zdokumentujú stav pokroku. Bez porovnania stavu pred a po nebudeme vedieť, či sme sa posunuli smerom k definovanému cieľu.

A tak význam smart city riešení v mestách vidíme hlavne v prepojení digitalizácie, údajov, ekonomických, sociálnych a klimatických mestských a regionálnych politík v bežnej praxi úradov za asistencie participácie občanov.

Na hľadanie najlepších projektov práve v oblasti zberu údajov, ale aj iných problémov, sa zameriava koncept Smart City. Zber údajov prostredníctvom senzorov poprepájaných špecializovanými komunikačnými sieťami nikdy nebol taký finančne nenáročný. Štruktúrované uloženie údajov v relačných databázach podobne. Správa údajov s možnosťou ich analýzy je vlastná špecializovaným softvérom. Prispôsobenie reportov konečným užívateľom je jednou z vlastností prezentačných programov.

Mestá a regióny čím ďalej tým viac pracujú s digitálnymi mapovými súbormi získavanými prostredníctvom dronov, lietadiel alebo satelitov. Z mapových podkladov je možné získať množstvo údajov a za pomoci prvkov umelej inteligencie ich spracovať do nových dátových vrstiev. Softvéry so zabudovanou umelou inteligenciou sú schopné rozpoznávať na snímkoch vzory, ktorými môžu byť stromy, parkovanie miesta, komunikácie, atď.