STIMULÁCIA SPOTREBITEĽOV ENERGIÍ SMEROM K UDRŽATEĽNÉMU A SPOLOČENSKY ZODPOVEDNÉMU SPRÁVANIU

Ako kraj očakáva spoluprácu od občanov a je zvedavé na ich názory a hodnotenia v rôznych oblastiach, tak aj občania majú záujem o spätnú komunikáciu zo strany kraja.

Doba sociálnych sietí a internetu prináša netušené možnosti komunikácie, kde kraj môže využívaním týchto kanálov vysvetľovať svoje postupy a možnosti pri riešení jednotlivých problémov. Hlavne mladšia generácia, ktorej sú moderné spôsoby komunikácie bližšie, potrebuje odpovede na pálčivé problémy dneška, ktoré budú zohrávať v ich dospelých životoch veľkú úlohu. Klimatická zmena, strata biodiverzity, klimatická migrácia, znečisťovanie životného prostredia sú témy, ktoré mladých ľudí zaujímajú. Kraj tak má možnosť svojimi činmi ovplyvňovať ich postoje.

Vysvetliť im, že svojimi uvedomelými krokmi a aktívnym prístupom môžu prispieť k riešeniu globálnych problémov. Zmena spotrebiteľských návykov je základným princípom boja s klimatickou krízou. Menej odpadu sa rovná skromnosť v spotrebe, aktívny prístup k zdraviu sa rovná doprave na bicykli, lokálpatriotizmus vo výbere potravín sa rovná podpora miestnej ekonomiky.

Prienik týchto aktuálnych tém do osnov a výuky na základných a stredných školách by mal byť súčasťou aktivít kraja v oblasti behaviorálnych intervencií. Prostredníctvom nových postupov využívajúcich psychologické poznatky v prospech nás všetkých sme schopní dosiahnuť zmenu myslenia a pomôcť chorej planéte Zem v boji s horúčkou.

Behaviorálne inovácie predstavujú odborné postupy ovplyvňovania obyvateľov kraja, ktorých cieľom je zmena správania sa ľudí, zmena spotrebiteľských návykov v súlade udržateľnými a klimatickými cieľmi.

Cieľom behaviorálnych intervencií je využívanie rôznych postupov ovplyvňovania a presvedčovania smerom k redukcii emisií skleníkových plynov.

Napr. dosahovanie úspor energie na najvyššej úrovni nie je možné bez participácie spotrebiteľov. V podmienkach kraja sú spotrebiteľmi najmä študenti, zamestnanci, klienti jednotlivých zariadení a nájomcovia.

Výskumy hovoria, že už len vedomie, že niekto sleduje spotrebu energie mení spotrebiteľské návyky smerom k vyššej koncentrácii nielen obsluhy zariadení, ale aj spotrebiteľov. Nesprávne návyky ľudí a neochota ich meniť sú kľúčovými faktormi pri implementácii plánov znižovania produkcie emisií skleníkových plynov.

Zapojenie spotrebiteľov do vedomej spolupráce pri dosahovaní klimatických cieľov podlieha postupom, s ktorými pracujú behaviorálne vedy ( psychológovia a sociológovia ). Vedy, ktoré analyzujú správanie a rozhodovanie sa jednotlivcov v rôznych situáciách.

Všeobecne prijímaný fakt, že človek sa správa väčšinou iracionálne, je poopravený o dodatok, že iracionálne správanie sa dá predpovedať a využiť pri postrčeniach človeka k všeobecne prospešným cieľom.

Behaviorálne intervencie majú za úlohu pôsobiť – ovplyvňovať a presvedčovať prevádzkovateľov a spotrebiteľov jednotlivých zariadení tak, aby ich motivovali k úsporám energie ( ovplyvňovanie je vedomé alebo nevedomé pôsobenie na ostatných, ktoré môže, ale nemusí viesť k zmene postojov, názorov a chovania, presvedčovanie je vedomá snaha o zmenu postojov, názorov a chovania druhého človeka alebo skupiny osôb pri zachovaní slobodnej voľby ).

Správnym využívaním behaviorálnych postupov je možné za primerane nízke náklady ušetriť množstvo energie a emisií. Nezanedbateľným vedľajším efektom celého procesu využitia behaviorálnych postupov je zvýšenie povedomia v oblasti energetickej efektívnosti, dopadu klimatickej zmeny a ochrany životného prostredia nielen u študentov, ale aj zamestnancov zariadení.

Ak sa posunie sebaobraz človeka do polohy spoločensky uvedomelého človeka, potom bude v tomto trende pokračovať. Presvedčí sám seba, že je to správny spôsob existencie. Uistí sám seba, že jeho rozhodnutie konať v prospech spoločnosti je správne.

Vytváranie obrazu spoločensky uvedomelého a angažovaného človeka, ktorý robí v súlade so záväzkom, konzistentnosť v názoroch a v správaní, záväzok daný na verejnosti, snaha o dôslednosť, prísľub publicity, osobný záväzok a vytváranie osobného podporného systému, sklon viacej veriť vlastnému už raz uskutočnenému výberu, túžba po dôslednosti – ústredný motivačný faktor nášho jednania, dôslednosť nám poskytuje metódu ako sa vyhýbať úskaliam nepretržitého premýšľania, kúzlo písomného záväzku alebo prehlásenia, napr. typu „prečo mám rád“,

Písomné prehlásenia sú efektívnymi aktivátormi zmien na osobnej úrovni preto, lebo môžu byť ľahko zverejnené. Čím verejnejšie stanovisko, tým viac ho nebudeme chcieť meniť, čím viac úsilia vložíme do záväzku, tým je väčšia je jeho schopnosť ovplyvniť postoje človeka – písomné záväzky vyžadujú viac práce ako ústne.