Moderné technológie v PSK

Popis: EASR v spolupráci s externými dodávateľmi predložila Žiadosť o nenávratný finančný príspevok s názvom „Moderné technológie v PSK“, v rámci výzvy OPII-2021/7/17-DOP. Predmetom projektového zámeru bolo spustiť prvú fázu realizácie energetického manažmentu zavedením digitálnych IoT zariadení pre meranie parametrov prostredia a spotreby energií , ktoré budú digitálne spracovávané v nadradenej SW platforme. Súčasťou projektu bola aj inštalácia moderných technológií pre sledovanie dopravných podmienok v regióne Vysokých Tatier pre podporu SUC PSK.

Stav: Žiadosť o NFP – žiadosť neschválená

Prínos: Zníženie nákladov na prevádzku a zvýšenie energetickej hospodárnosti budov v správe PSK vzhľadom na detailnú analýzu dát (PSK); riadenie a stanovenie politík PSK na základe reálnych údajov a analýzy údajov; debyrokratizácia a zefektívnenie rozhodovacích procesov na základe overiteľných údajových zdrojov, „otvorenie“ rozhodovacích procesov voči obyvateľom PSK sprístupnením zbieraných dát.

Dátum: 28.06.2022

Nízkouhlíková stratégia Prešovského samosprávneho kraja

Popis: EASR v spolupráci s externými dodávateľmi predložila Žiadosť o nenávratný finančný príspevok s názvom „Moderné technológie v PSK“, v rámci výzvy OPII-2021/7/17-DOP. Predmetom projektového zámeru bolo spustiť prvú fázu realizácie energetického manažmentu zavedením digitálnych IoT zariadení pre meranie parametrov prostredia a spotreby energií , ktoré budú digitálne spracovávané v nadradenej SW platforme. Súčasťou projektu bola aj inštalácia moderných technológií pre sledovanie dopravných podmienok v regióne Vysokých Tatier pre podporu SUC PSK.

Stav: Žiadosť o NFP – schválená

Prínos: Poskytnutý NFP vo výške 292 611,60 €. Podpora nízkouhlíkovej stratégie pre Prešovský samosprávny kraj, vrátane podpory udržateľnej multimodálnej mestskej mobility a adaptačných opatrení, ktorých cieľom je zmiernenie zmeny klímy. Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou . Vypracovanie a implementácia nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, najmä pre mestské oblasti vrátane aktualizácie a implementácie koncepcií rozvoja obcí v oblasti tepelnej energetiky.

Dátum: 21.11.2019

Náhrada zastaraného spaľovacieho zariadenia v budove DSS Brezovička

Popis: EASR predložila Žiadosť o nenávratný finančný príspevok s názvom „Náhrada zastaraného spaľovacieho zariadenia v budove DSS Brezovička“, v rámci 45. výzvy OPKZP-PO1-SC141-2018-45.

Stav: Žiadosť o NFP – schválená

Prínos: Poskytnutý NFP vo výške 79 370,88 €. Zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality prostredníctvom náhrady. Výmena zdroja tepla, rekonštrukcia vykurovacích rozvodov, inštalácia smart prvkov zónovej regulácie, zber dát o spotrebe energií.

Dátum: 30.04.2019