Perspektívy rozvoja regiónov PSK na zasadnutí miestnej a regionálnej samosprávy PSK

Približne štyri stovky zástupcov miestnej samosprávy sa stretli na spoločnom zasadnutí, ktoré organizoval Prešovský samosprávny kraj (PSK) dňa 22. apríla 2024. Nadviazali na minuloročné podujatie, ktorým položili základy platformy pre spoluprácu a výmenu informácií. S vedením kraja a jeho partnermi aj tentoraz diskutovali o spoločných zámeroch a projektových aktivitách, ktoré majú napomôcť ďalšiemu rozvoju subregiónov – Spiša, Šariša a Horného Zemplína.

Okrem príspevkov od vedúcich odborov PSK, ktorí sa vo svojich prezentáciách venovali témam ako: Integrovaná územná stratégia, programy cezhraničnej spolupráce, duálne vzdelávanie, vznik Talentcentra, Nadácia PSK pre podporu rodiny a pod., sa na zasadnutí predstavil aj riaditeľ EASR PSK Ing. Martin Lukáč. Vo svojej prezentácii priblížil pôsobnosť samotnej agentúry EASR PSK s dôrazom na aktuálnu tému prípravy a implementácie Národného projektu Kapacity pre rozvoj udržateľnej energetiky a dekarbonizáciu regiónov (ďalej tiež ako „NP Kapacity pre regióny“).

Žiadateľom a prijímateľom NP Kapacity pre regióny je Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v rámci výzvy: PSK-SIEA-003-2023-NP-EFRR – Kapacity pre rozvoj udržateľnej energetiky a dekarbonizáciu regiónov, ktorá sa spolu s partnermi projektu (samosprávne kraje resp. nimi zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie) spolupodieľa na realizácii aktivít projektu.

Hlavným cieľom národného projektu Kapacity pre regióny, je vytvoriť vhodné podmienky pre vznik a fungovanie dlhodobých odborných energetických kapacít, ktoré pomôžu zvýšiť energetickú sebestačnosť regiónov. SIEA v spolupráci so samosprávnymi krajmi v regiónoch Slovenska vybuduje  sieť 22 regionálnych centier udržateľnej energetiky (RCUE) a sieť 8 krajských energetických centier (KEC) SIEA. Vznik a prevádzka centier budú financované z Programu Slovensko. Tým sa položia základy pre rozvoj kvalitnej a systematickej regionálnej energetickej a klimatickej politiky.

Za PSK bude povereným partnerom projektu NP Kapacity pre regiónu Energetická Agentúra Smart Regiónu. Hlavnou aktivitou projektu za partnera je vytvorenie a činnosť RCUE. V rámci PSK budú vytvorené 3 centrá RCUE, konkrétne v meste Prešov, Poprad, Humenné, ktoré budú spolu zamestnávať 12 zamestnancov. Cieľom vytvorenia a činnosti RCUE bude etablovať regionálne plánovanie rozvoja udržateľnej energetiky a dekarbonizácie.

RCUE budú zodpovedné za regionálny zber, spracovanie a aktualizáciu údajov v rôznych sektoroch a odvetviach. Na ukladanie a spracovanie zozbieraných údajov budú mať RCUE k dispozícii spoločný informačný systém. Na základe analýzy údajov vypracujú RCUE pre územia svojej pôsobnosti stratégie rozvoja udržateľnej energetiky a dekarbonizácie, ktoré budú pravidelne aktualizovať a podporovať ich uplatňovanie v praxi. Aktívne budú aj v oblasti prenosu skúseností a dobrej energetickej praxe a pri zvyšovaní informovanosti a energetickej gramotnosti regionálnych aktérov a verejnosti. RCUE však nebudú zabezpečovať energetický manažment pre samosprávy v ich územnej pôsobnosti, pripravovať energetické certifikáty alebo audity, ani suplovať rôzne výkonné alebo administratívne činnosti bežné vo verejnej správe, ktoré nesúvisia s cieľmi RCUE.

Viac informácii nájdete na stránke SIEA

https://www.siea.sk/podporne-programy/podpora-rozvoja-regionalnej-a-lokalnej-energetiky/#rcue

 

Eko-doprava v PSK

Názov: Eko-doprava v PSK

Popis: EASR spracovala Projektový zámer stavebno –  technického riešenia nabíjacej infraštruktúry, ktorý bol povinnou prílohou k žiadosti o NFP , ktorá bola podaná dňa 28.9.2023. Žiadosť bola podaná v rámci výzvy z Plánu obnovy pod názvom „Výzva na podporu budovania nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá pre územnú samosprávu a nimi zriadené organizácie“. Projekt počíta s vybudovaním 33ks nabíjacích staníc typu AC a DC. Po zvážení strategických, technických okolností a koordinácii s okresnými mestami vybral pozície tak, aby rovnomerne zahustil sieť nabíjacích staníc v celom kraji, posilnil počty v aj v menej osídlených miestach, ale s potenciálom pre rozvoj cestovného ruchu alebo možnosti zatraktívnenia územia a potenciálom využitia nabíjacích staníc. Cieľom umiestenia nabíjacích staníc v PSK bolo, aby na celom území PSK v okruhu do 25km bola dostupná aspoň 1 nabíjacia stanica.

Stav: Príprava realizačnej projektovej dokumentácie

Prínos: Zvýšenie počtu nabíjacích staníc v regióne PSK a podpora elektromobility s pozitívnym dopadom na znižovanie emisií.

Dátum: 23.10.2023

Modernizácia tepelného hospodárstva v budovách divadla Jonáša Záborského a Historickej budovy

Popis: EASR na základe obhliadok a naštudovaní dostupných dokumentov EASR navrhla opatrenia pre zlepšenie využívania energií v budovách DJZ s cieľom zlepšenia vnútorného prostredia a zníženia energetickej náročnosti budovy.

Stav: Príprava projektovej dokumentácie

Prínos: Modernizácia zastaraných technologických zariadení a doplnenie nových technológií s využitím OZE. Predpokladané úspory 32%  a zlepšenie kvality vnútorného postrieda.

Dátum: 24.07.2023

Moderné technológie v PSK

Popis: EASR v spolupráci s externými dodávateľmi predložila Žiadosť o nenávratný finančný príspevok s názvom „Moderné technológie v PSK“, v rámci výzvy OPII-2021/7/17-DOP. Predmetom projektového zámeru bolo spustiť prvú fázu realizácie energetického manažmentu zavedením digitálnych IoT zariadení pre meranie parametrov prostredia a spotreby energií , ktoré budú digitálne spracovávané v nadradenej SW platforme. Súčasťou projektu bola aj inštalácia moderných technológií pre sledovanie dopravných podmienok v regióne Vysokých Tatier pre podporu SUC PSK.

Stav: Žiadosť o NFP – žiadosť neschválená

Prínos: Zníženie nákladov na prevádzku a zvýšenie energetickej hospodárnosti budov v správe PSK vzhľadom na detailnú analýzu dát (PSK); riadenie a stanovenie politík PSK na základe reálnych údajov a analýzy údajov; debyrokratizácia a zefektívnenie rozhodovacích procesov na základe overiteľných údajových zdrojov, „otvorenie“ rozhodovacích procesov voči obyvateľom PSK sprístupnením zbieraných dát.

Dátum: 28.06.2022

Vypracovanie energetického auditu pre budovy vo vlastníctve PSK

Popis:  S cieľom čo najefektívnejšie zmapovať stav budov v PSK EASR predložila Žiadosť o nenávratný finančný príspevok s názvom „Vypracovanie energetického auditu pre budovy vo vlastníctve PSK“, v rámci 53. výzvy OPKZP-PO4-SC441-2019-53.

Stav : Žiadosť o NFP – schválená

Prínos: Poskytnutý NFP vo výške 93 852,00 €. Realizácia 37 energetických auditov v rámci rozličných typov zariadení samosprávneho kraja (školské zariadenia, sociálne zariadenia, kultúrne zariadenia a iné objekty). Cieľom projektu bolo vytvoriť audity pre budovy, ktoré obsahujú návrh opatrení na správu budov, náklady na opatrenia a výpočet potenciálnych úspor energie, ktoré poslúžia pre rozhodovanie manažmentu kraja a štatutárov príslušných organizácií v oblasti rekonštrukcie budov, tvorbe registra investícií samosprávneho kraja na najbližšie roky a strategické rozhodnutia vedenia kraja v oblasti správy budov a ich využitia. Zároveň PSK podporí budovanie vlastnej koordinačnej základne pre rozvoj miestnej a regionálnej energetiky a realizáciou navrhnutých opatrení k zlepšeniu kvality ovzdušia a znížením energetickej náročnosti budov v správe PSK.

Dátum: 17.03.2020

Nízkouhlíková stratégia Prešovského samosprávneho kraja

Popis: EASR v spolupráci s externými dodávateľmi predložila Žiadosť o nenávratný finančný príspevok s názvom „Moderné technológie v PSK“, v rámci výzvy OPII-2021/7/17-DOP. Predmetom projektového zámeru bolo spustiť prvú fázu realizácie energetického manažmentu zavedením digitálnych IoT zariadení pre meranie parametrov prostredia a spotreby energií , ktoré budú digitálne spracovávané v nadradenej SW platforme. Súčasťou projektu bola aj inštalácia moderných technológií pre sledovanie dopravných podmienok v regióne Vysokých Tatier pre podporu SUC PSK.

Stav: Žiadosť o NFP – schválená

Prínos: Poskytnutý NFP vo výške 292 611,60 €. Podpora nízkouhlíkovej stratégie pre Prešovský samosprávny kraj, vrátane podpory udržateľnej multimodálnej mestskej mobility a adaptačných opatrení, ktorých cieľom je zmiernenie zmeny klímy. Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou . Vypracovanie a implementácia nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, najmä pre mestské oblasti vrátane aktualizácie a implementácie koncepcií rozvoja obcí v oblasti tepelnej energetiky.

Dátum: 21.11.2019

Náhrada zastaraného spaľovacieho zariadenia v budove DSS Brezovička

Popis: EASR predložila Žiadosť o nenávratný finančný príspevok s názvom „Náhrada zastaraného spaľovacieho zariadenia v budove DSS Brezovička“, v rámci 45. výzvy OPKZP-PO1-SC141-2018-45.

Stav: Žiadosť o NFP – schválená

Prínos: Poskytnutý NFP vo výške 79 370,88 €. Zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality prostredníctvom náhrady. Výmena zdroja tepla, rekonštrukcia vykurovacích rozvodov, inštalácia smart prvkov zónovej regulácie, zber dát o spotrebe energií.

Dátum: 30.04.2019