Eko-doprava v PSK

Názov: Eko-doprava v PSK

Popis: EASR spracovala Projektový zámer stavebno –  technického riešenia nabíjacej infraštruktúry, ktorý bol povinnou prílohou k žiadosti o NFP , ktorá bola podaná dňa 28.9.2023. Žiadosť bola podaná v rámci výzvy z Plánu obnovy pod názvom „Výzva na podporu budovania nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá pre územnú samosprávu a nimi zriadené organizácie“. Projekt počíta s vybudovaním 33ks nabíjacích staníc typu AC a DC. Po zvážení strategických, technických okolností a koordinácii s okresnými mestami vybral pozície tak, aby rovnomerne zahustil sieť nabíjacích staníc v celom kraji, posilnil počty v aj v menej osídlených miestach, ale s potenciálom pre rozvoj cestovného ruchu alebo možnosti zatraktívnenia územia a potenciálom využitia nabíjacích staníc. Cieľom umiestenia nabíjacích staníc v PSK bolo, aby na celom území PSK v okruhu do 25km bola dostupná aspoň 1 nabíjacia stanica.

Stav: Príprava realizačnej projektovej dokumentácie

Prínos: Zvýšenie počtu nabíjacích staníc v regióne PSK a podpora elektromobility s pozitívnym dopadom na znižovanie emisií.

Dátum: 23.10.2023

Modernizácia tepelného hospodárstva v budovách divadla Jonáša Záborského a Historickej budovy

Popis: EASR na základe obhliadok a naštudovaní dostupných dokumentov EASR navrhla opatrenia pre zlepšenie využívania energií v budovách DJZ s cieľom zlepšenia vnútorného prostredia a zníženia energetickej náročnosti budovy.

Stav: Príprava projektovej dokumentácie

Prínos: Modernizácia zastaraných technologických zariadení a doplnenie nových technológií s využitím OZE. Predpokladané úspory 32%  a zlepšenie kvality vnútorného postrieda.

Dátum: 24.07.2023

Moderné technológie v PSK

Popis: EASR v spolupráci s externými dodávateľmi predložila Žiadosť o nenávratný finančný príspevok s názvom „Moderné technológie v PSK“, v rámci výzvy OPII-2021/7/17-DOP. Predmetom projektového zámeru bolo spustiť prvú fázu realizácie energetického manažmentu zavedením digitálnych IoT zariadení pre meranie parametrov prostredia a spotreby energií , ktoré budú digitálne spracovávané v nadradenej SW platforme. Súčasťou projektu bola aj inštalácia moderných technológií pre sledovanie dopravných podmienok v regióne Vysokých Tatier pre podporu SUC PSK.

Stav: Žiadosť o NFP – žiadosť neschválená

Prínos: Zníženie nákladov na prevádzku a zvýšenie energetickej hospodárnosti budov v správe PSK vzhľadom na detailnú analýzu dát (PSK); riadenie a stanovenie politík PSK na základe reálnych údajov a analýzy údajov; debyrokratizácia a zefektívnenie rozhodovacích procesov na základe overiteľných údajových zdrojov, „otvorenie“ rozhodovacích procesov voči obyvateľom PSK sprístupnením zbieraných dát.

Dátum: 28.06.2022

Vypracovanie energetického auditu pre budovy vo vlastníctve PSK

Popis:  S cieľom čo najefektívnejšie zmapovať stav budov v PSK EASR predložila Žiadosť o nenávratný finančný príspevok s názvom „Vypracovanie energetického auditu pre budovy vo vlastníctve PSK“, v rámci 53. výzvy OPKZP-PO4-SC441-2019-53.

Stav : Žiadosť o NFP – schválená

Prínos: Poskytnutý NFP vo výške 93 852,00 €. Realizácia 37 energetických auditov v rámci rozličných typov zariadení samosprávneho kraja (školské zariadenia, sociálne zariadenia, kultúrne zariadenia a iné objekty). Cieľom projektu bolo vytvoriť audity pre budovy, ktoré obsahujú návrh opatrení na správu budov, náklady na opatrenia a výpočet potenciálnych úspor energie, ktoré poslúžia pre rozhodovanie manažmentu kraja a štatutárov príslušných organizácií v oblasti rekonštrukcie budov, tvorbe registra investícií samosprávneho kraja na najbližšie roky a strategické rozhodnutia vedenia kraja v oblasti správy budov a ich využitia. Zároveň PSK podporí budovanie vlastnej koordinačnej základne pre rozvoj miestnej a regionálnej energetiky a realizáciou navrhnutých opatrení k zlepšeniu kvality ovzdušia a znížením energetickej náročnosti budov v správe PSK.

Dátum: 17.03.2020

Nízkouhlíková stratégia Prešovského samosprávneho kraja

Popis: EASR v spolupráci s externými dodávateľmi predložila Žiadosť o nenávratný finančný príspevok s názvom „Moderné technológie v PSK“, v rámci výzvy OPII-2021/7/17-DOP. Predmetom projektového zámeru bolo spustiť prvú fázu realizácie energetického manažmentu zavedením digitálnych IoT zariadení pre meranie parametrov prostredia a spotreby energií , ktoré budú digitálne spracovávané v nadradenej SW platforme. Súčasťou projektu bola aj inštalácia moderných technológií pre sledovanie dopravných podmienok v regióne Vysokých Tatier pre podporu SUC PSK.

Stav: Žiadosť o NFP – schválená

Prínos: Poskytnutý NFP vo výške 292 611,60 €. Podpora nízkouhlíkovej stratégie pre Prešovský samosprávny kraj, vrátane podpory udržateľnej multimodálnej mestskej mobility a adaptačných opatrení, ktorých cieľom je zmiernenie zmeny klímy. Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou . Vypracovanie a implementácia nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, najmä pre mestské oblasti vrátane aktualizácie a implementácie koncepcií rozvoja obcí v oblasti tepelnej energetiky.

Dátum: 21.11.2019

Náhrada zastaraného spaľovacieho zariadenia v budove DSS Brezovička

Popis: EASR predložila Žiadosť o nenávratný finančný príspevok s názvom „Náhrada zastaraného spaľovacieho zariadenia v budove DSS Brezovička“, v rámci 45. výzvy OPKZP-PO1-SC141-2018-45.

Stav: Žiadosť o NFP – schválená

Prínos: Poskytnutý NFP vo výške 79 370,88 €. Zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality prostredníctvom náhrady. Výmena zdroja tepla, rekonštrukcia vykurovacích rozvodov, inštalácia smart prvkov zónovej regulácie, zber dát o spotrebe energií.

Dátum: 30.04.2019