Eko-doprava v PSK

Názov: Eko-doprava v PSK

Popis: EASR spracovala Projektový zámer stavebno –  technického riešenia nabíjacej infraštruktúry, ktorý bol povinnou prílohou k žiadosti o NFP , ktorá bola podaná dňa 28.9.2023. Žiadosť bola podaná v rámci výzvy z Plánu obnovy pod názvom „Výzva na podporu budovania nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá pre územnú samosprávu a nimi zriadené organizácie“. Projekt počíta s vybudovaním 33ks nabíjacích staníc typu AC a DC. Po zvážení strategických, technických okolností a koordinácii s okresnými mestami vybral pozície tak, aby rovnomerne zahustil sieť nabíjacích staníc v celom kraji, posilnil počty v aj v menej osídlených miestach, ale s potenciálom pre rozvoj cestovného ruchu alebo možnosti zatraktívnenia územia a potenciálom využitia nabíjacích staníc. Cieľom umiestenia nabíjacích staníc v PSK bolo, aby na celom území PSK v okruhu do 25km bola dostupná aspoň 1 nabíjacia stanica.

Stav: Príprava realizačnej projektovej dokumentácie

Prínos: Zvýšenie počtu nabíjacích staníc v regióne PSK a podpora elektromobility s pozitívnym dopadom na znižovanie emisií.

Dátum: 23.10.2023

Ako dostať vzduch z radiátorov?

Vzduch vo vykurovacej sústave je najčastejšou príčinou porúch vykurovania a najčastejším zdrojom hlučnosti. Ako sa vzduch dostáva do radiátorov a do vykurovacej sústavy? Zdrojom zavzdušnenia sú všetky prípady vypúšťania a následného napúšťania vody do vykurovacej sústavy.

Odvzdušnenie radiátorov

Odvzdušňovacími ventilmi sú vo väčšine domov vybavené len radiátory na najvyšších podlažiach, na vrcholoch stúpačiek. Radiátory v nižších podlažiach nemajú odvzdušňovacie ventily. Pripojovacie potrubie radiátorov je spádované tak, aby vzduch mohol z radiátora uniknúť nahor, do stúpačky. Všetok vzduch teda môže zo sústavy uniknúť jedine odvzdušňovaním radiátorov v najvyšších miestnostiach. Bez ohľadu, či sa to obyvateľom najvyšších miestností páči alebo nie, iná možnosť neexistuje.

V sústavách bez termostatických ventilov je napúšťanie hladké, vzduch je vytláčaný dopúšťanou vodou a nič mu nebráni dostať sa do horných radiátorov, k odvzdušňovacím ventilom, kde sa dá vypustiť z vykurovacej sústavy. O čo menej sa obyvatelia museli starať o odvzdušňovanie v pôvodnom stave, o to viac sú prekvapení potrebou zaoberať sa odvzdušňovaním po inštalácii termostatických ventilov.

Odvzdušnenie radiátorov v nižších podlažiach je zložitejšie, ak sú radiátory vybavené termostatickými ventilmi. Nasledujúci text je návodom na odvzdušnenie a riešenie problémov spôsobených zavzdušnením radiátorov a preplynením vykurovacej vody.

Napúšťanie sústavy bez termostatických ventilov

Ak sa sústava správne napúšťa, to znamená cez spiatočku a pomalým prietokom, stúpajúca voda vytláča vzduch z radiátorov smerom nahor. Plne otvorené radiátorové ventily unikajúci vzduch nebrzdia, vytláčaný vzduch sa hromadí len na vrchole sústavy, v radiátoroch najvyšších podlaží. Počas napúšťania treba sústavu odvzdušňovať. Čo sa stane ak sa súčasne neodvzdušňuje? Vzduch stúpa nahor, do horných radiátorov, ale ako sa objem vzduchu zmenšuje, stúpa jeho tlak. Po napustení je v horných radiátoroch pod tlakom uzavretý vzduch a voda. Presne tak ako v sifónovej fľaši, keď vyrábame sódovku. Čo sa stane so vzduchom? Časť vzduchu sa vplyvom tlaku rozpustí vo vode – vykurovacia voda sa premení na „sódovku“. Vzhľadom na to, že vzduch je sústredený len v horných radiátoroch, kde nie je vysoký tlak vody, množstvo „sódovky“ je veľmi malé a pri odvzdušnení vyprchá.

Napúšťanie sústavy s termostatickými ventilmi

Tie isté pravidlá, teda napúšťanie cez spiatočku, pomalým prietokom a priebežné odvzdušňovanie platí aj v budovách s termostatickými ventilmi. Napúšťanie musí byť veľmi pomalé, pretože vzduch z radiátorov cez termostatické ventily uniká pomalšie. Avšak pribúda ďalšia, veľmi dôležitá podmienka: musia byť úplne otvorené VŠETKY termostatické hlavice. Prečo?

Keď voda cez termostatické hlavice stúpa, vzduch musí mať únikovú cestu smerom nahor. Ak je termostatická hlavica zatvorená, vzduch nemá kam uniknúť a zostáva v radiátore. Vplyvom vysokého tlaku vody a vzduchu (na nižších poschodiach je omnoho vyšší tlak ako v horných radiátoroch) dochádza k silnému rozpusteniu vzduchu vo vode, a teda k výrobe kvalitnejšej a trvácnejšej „sódovky“, s väčším množstvom bubliniek. Následne sa  „sódovka“ obehom vykurovacej vody dostane do všetkých častí rozvodnej vykurovacej sústavy.

Keby v čase napúšťania sústavy boli termostatické hlavice otvorené na maximum, vzduchové bubliny by mohli unikať von zo spodných radiátorov. Vzduch by sa sústredil len na vrchu, kde je nižší tlak a nedošlo by k sýteniu plynov do vody pod vysokým tlakom. Žiaľ pri napúšťaní s termostatickými ventilmi sa nedbá na to, aby počas napúšťania boli otvorené termostatické hlavice. Ak sa takáto sústava napúšťa v lete, pred začiatkom vykurovacieho obdobia, je v budove zavretá väčšina termostatických hlavíc. Pri horúcom letnom počasí všetky. To znamená, že vzduch zostáva zavretý prakticky vo všetkých radiátoroch a „sódovka“ vzniká v každom z nich. Toto je dôvod, prečo sú vykurovacie sústavy na začiatku vykurovacieho obdobia omnoho hlučnejšie, ako v závere predchádzajúceho vykurovacieho obdobia.

Začiatok vykurovacieho obdobia

Čo sa stane, keď je radiátor plný vzduchu a začne vykurovacie obdobie? Keď sa zapne obehové čerpadlo, voda sa dá do pohybu – prívodom (hornou rúrkou) do radiátorov, spiatočkou (dolnou rúrkou) z radiátorov. Po otvorení termostatického ventilu chce vzduch z radiátora uniknúť hornou rúrkou, ale prúd pritekajúcej vody mu to nedovolí. Jedinú možnú únikovú cestu má odrezanú a zostáva v radiátore.

Na únik vzduchu z radiátora by sa dala využiť najbližšia možná príležitosť, keď bude obehové čerpadlo vypnuté. Vtedy naplno otvoriť termostatický ventil. Kto vie, kedy je čerpadlo vypnuté a kedy nie? Nikto. Preto treba odvzdušneniu radiátorov pomôcť.

Príznaky zavzdušnenia radiátorov

 • Na radiátore sú teplé len prvé články radiátora, ostatné sú studené
 • Radiátor je hlučný, počuť šumenie, žblnkanie

Návod na odvzdušnenie

Keď bude chladnejšie počasie, choďte k hlavným rozvodom ÚK. Vyhľadajte hlavné uzávery, zistite ktorý uzáver je na prívodnom potrubí, ktorý je na spiatočnom. Pomôcky:

 • Prívodné potrubie je teplejšie
 • Merač tepla býva väčšinou na spiatočnom potrubí
 • Tvar armatúr: ventilov, filtrov

Vypnite čerpadlo ÚK. Zatvorte hlavný uzáver ÚK, ale len na prívodnom potrubí. Spiatočný uzáver musí byť stále otvorený. Tým zastavíte obeh vykurovanej vody v celej budove. Prúdenie vody teda prestáva byť prekážkou pre unikajúci vzduch. Otvorte naplno všetky termostatické hlavice na všetkých radiátoroch. Tým sú odstránené prekážky v ceste vzduchu nahor. Začnite odvzdušňovať všetky radiátory na najvyššom poschodí. Vypúšťať nielen vzduch, ale aj vodu, opakovane, niekoľkokrát. Čím viac vody vypustíte cez odvzdušňovacie ventily, tým lepšie. Na miesto vypusteného vzduchu a vody sa samočinne cez spiatočku doplňuje nová voda (preto je dôležité, aby počas odvzdušňovania bol uzatvorený len prívodný uzáver, spiatočný musí byť otvorený, pretože umožňuje dopĺňanie vody). Odvzdušňovaním a doplňovaním vody cez spiatočku vzniká v radiátoroch „opačné prúdenie“ zo spiatočky do prívodu, ktoré napomáha vytlačeniu bublín z radiátorov. Po skončení odvzdušňovania treba opäť otvoriť prívodný uzáver, zapnúť obehové čerpadlo a nastaviť termostatické hlavice podľa potreby.

Odvzdušnenie s pomocou dodávateľa tepla

Ak sa obyvatelia budov na tepelnom okruhu dohodnúť nedokážu, značne môže pomôcť dodávateľ tepla. Krátkodobým prerušením vykurovania.

Počas chladnejšieho počasia vypne obehové čerpadlo a zavrie armatúry na výstupe z kotolne alebo OST, ale len na prívodnom potrubí. Nechá sústavu cca 30 minút vypnutú. Z radiátorov, ktoré majú otvorené termostatické hlavice (ak je chladné počasie, tak je takých radiátorov väčšina), môže vzduch uniknúť. Vzduch sa dostane z dolných radiátorov do horných, tam sa dá odvzdušniť. Po 30 minútach otvorí uzávery a spustí čerpadlo. Dá sa to opakovať počas niekoľkých dní. Riziko, že v prípade neodvzdušnenia horných radiátorov sa vzduch opäť rozpustí vo vode a vráti sa do sústavy, je malá, pretože na horných poschodiach je nízky tlak vody.

Čím je „sódovka“ teplejšia, tým skôr sa zbaví bublín. To isté platí aj o vykurovacej vode. Tento efekt sa dá využiť na účinnejšie odvzdušňovanie. Pred vypnutím čerpadla a zatvorením prívodného uzáveru prudko zvýšte teplotu vykurovacej vody. Len nakrátko, cca 30 minút, aby nedošlo k prekúreniu priestorov a zatvoreniu termostatických hlavíc. Z teplejšej vody sa vylúči viac bublín a odvzdušňovanie sa podstatne zrýchli.

Na to, aby sa dala prehriať vykurovacia voda čo najviac, bez rizika zatvorenia termostatických ventilov, je vhodné sústavu najprv podchladiť. Takže celý doporučený postup:

 • Počas chladného počasia
 • Utlmiť vykurovanie, vypnúť ohrev vykurovacej vody najmenej na 1 hodinu
 • Prudko zvýšiť teplotu vykurovacej vody počas cca 30 minút
 • Vypnúť obehové čerpadlo, zatvoriť uzáver na prívodnom potrubí ÚK (to je najdôležitejší úkon)
 • Otvoriť uzáver, zapnúť čerpadlo, nábeh na normálnu prevádzku

Aj keď sa v prechodnom období podarí sústavu zbaviť bublín, v chladnejších mesiacoch, pri vyššej teplote vykurovacej vody sa hlučnosť môže opäť objaviť v dôsledku vzniku bublín pri ohriatí vody. V takom prípade treba proces odvzdušnenia – odplynenia vykurovacej vody prehriatím a zatvorením opakovať.

Odvzdušňovanie v domoch s centrálnymi stúpačkami

V domoch s centrálnymi stúpačkami a horizontálnymi okruhmi je odvzdušňovanie náročnejšie. Pri napúšťaní vykurovacej sústavy nestačí odvzdušňovať v najvyšších podlažiach, ale odvzdušňovať treba každý jeden radiátor, na všetkých podlažiach. A práve z týchto dôvodov dochádza v sústavách s takýmito objektmi k veľmi silnému zaplyneniu vykurovacej sústavy v každom radiátore.

Zdĺhavým odvzdušňovaním je skomplikované odstránenie plynov zo sústavy a teda aj odstránenie hlučnosti spôsobenej bublinami. Významnou pomocou by mohlo byť použitie automatických odvzdušňovacích ventilov na všetkých radiátoroch.

Ako zistiť, či je vykurovacia voda naozaj preplynená?

Stačí priehľadná fľaša a vypúšťací ventil na potrubí vykurovacej sústavy. Odpustite do fľaše cca 1 – 2 litre vykurovacej vody. Voda musí byť vypúšťaná z miesta, kde je potrubie teplé (to znamená, že je v prevádzke).

Preplynená vykurovacia voda je ihneď po odpustení biela, je sfarbená mikrobublinkami. Po niekoľkých minútach bublinky vyprchajú a voda sa vyčistí. Je to dôkaz obsahu plynov vo vykurovacej vode.

Sústavu dopúšťať upravenou vodou, podľa možnosti teplou. Za žiadnych okolností nedopúšťať studenou vodou z vodovodu.

 

 

 

 

Obchodno-expertná misia na Island

Energetická agentúra smart regiónu PSK v zastúpení riaditeľa Ing. Martina Lukáča spolu so zástupcom PSK vedúcim odboru majetku a investícii sa zúčastnila pracovnej cesty na Islande v rámci Slovenskej delegácie organizovanej agentúrou SARIO. Predmetom pracovnej cesty boli rokovania, prednášky, ukážky a networking zo zástupcami odborníkov v oblasti geotermálnej energie, štátnych predstaviteľov a súkromných podnikateľov na Islande.

V rámci trojdňového oficiálneho programu sme absolvovali :

Prezentácie:

 • Zelené riešenia na Islande
 • Vznik a rozvoj geotermálnej energie na Islande
 • Možnosti využitia geotermálnej energie – výroba tepla, výroba elektrickej energie, vykurovanie, poľnohospodárstvo, cestový ruch, a pod.

Návštevy:

 • Oficiálna návšteva prezidenta Islandu, za účasti slovenských ministrov životného prostredia Milana Chrenka a investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Petra Balíka.
 • Návšteva geotermálnej elektrárne – Hellisheiđi
 • Park na spracovanie CO2 – Resource Park and Carbon Recycling
 • Návšteva vodnej elektrárne – Ljósafoss

Workshop

 • Prezentácie slovenských spoločností
 • Možnosti využitia geotermálnej energie na Slovensku
 • Prezentácie Islandských spoločnosti a klastrov
 • Networking – výmena kontaktov, rokovania

 Prínos:

Za prínos tejto cesty považujem nové informácie o možnostiach využívania obnoviteľných zdrojov najmä geotermálnej energie. Získanie praktických a vizuálnych informácií o technológiách využívaných na Islande a rovnako aj politické zamerania a prístup k energetickej agende štátu.

Prínosným bolo tiež získanie informácií a kontaktov aj od slovenských zástupcov ako napr. Štátny geologický ústav, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, Technologický klaster a pod.

Ing. Martin Lukáč

Riaditeľ EASR

JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA, vedúca odboru majetku a investícií

Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK je v gescii odboru majetku a investícií. Spolupráca s agentúrou prináša podstatný prínos pri správnom rozhodovaní a plánovaní investičných zámerov a rovnako úzko spolupracuje s odborom majetku pri správe a nákupe energií. Činnosť agentúry vnímam ako potrebnú a z hľadiska správy majetku a plánovania investícií ako nevyhnutnú.

Mgr. Ján Hanzo – riaditeľ DJZ

S energetickou agentúrou sme spolupracovali pri riešení efektívnejšieho energetického hospodárenia a zlepšenia kvality vnútorného prostredia pre divákov aj hercov v historickej aj novej budove DJZ. Spoluprácu hodnotím veľmi pozitívne a návrh riešení považujem za veľmi inovatívny a užitočný aj vzhľadom k náročnosti technického užívania divadelných priestorov.

Konferencia Metro ON/AI Line 2023

V dňoch 22. – 23. júna 2023 sa EASR zúčastnila konferencie Metro ON/AI Line 2023 so skvelým programom. Jedným z hlavných cieľov tejto konferencie bola najmä podpora vzdelávania, motivácia mladých ľudí a ich aktívne zapojenie sa do spoločenských výziev, ako aj prístupu k etickému rozvoju ich talentu a kreativity.

Hlavnou témou bola umelá inteligencia – ako zmení svet telco biznisu, ale aj život v budovách či mestách. V panelových diskusiách a blokoch vystúpili lídri v oblasti umelej inteligencie. V technologickom bloku nechýbali detailné informácie o tom, ako taká AI funguje.

Pridanou hodnotou pre riešenie energetickej agendy PSK boli témy v oblasti využívania nových technológií v správe budov, miest a regiónov. Pri zavedení centralizovaného zberu dát a nasadení umelej inteligencie pri riadení samosprávy sa otvárajú nové dimenzie riešení a predikcie budúcich procesov. Táto konferencia ukázala, že nové riešenia pomocou umelej inteligencie sú už súčasťou dnešnej doby a postupe budú napredovať a rozvíjať sa. Preto aj EASR v spolupráci s PSK musí tieto možnosti zapracovať do svojich plánov v rozvoji verejnej správy.

Medzinárodná konferencia „Energofutura 2023“

18. mája sa EASR zúčastnila 11. ročníka tradičnej medzinárodnej konferencie ENERGOFUTURA s aktuálnou tematikou a spoločným hľadaním riešení na súčasné problémy energetiky, ekológie a súvisiacich stavebných a výrobných priemyselných sektorov u nás a v stredoeurópskom priestore. Na podujatí boli zároveň predstavené a ocenené najlepšie projekty, inovačné nápady a investičné zámery, ktoré boli vytvorené účastníkmi konferencie.

Workshop „Zlepšíme život v našom meste/obci“

V spolupráci s Energetickým klastrom Prešovského kraja sme zorganizovali pracovné stretnutie, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia  samospráv prešovského regiónu. Pracovné stretnutie (Workshop) bolo zamerané na  tri témy – Financovanie projektov formou koncesií a Eurofondov, Smart riešenia a energetický manažment, Čističky odpadových vôd – ČOV.  Diskusie prebiehali v malých skupinách riešiacich konkrétnu tému. Cieľom bola výmena skúseností a prezentácia možností prípravy a realizácie projektov, o ktoré majú samosprávy záujem.

Konferencia Regionálna energetika – súčasnosť a perspektíva

11. mája 2023 sa EASR a odbor majetku a investícií PSK zúčastnili konferencie Regionálna energetika – súčasnosť a perspektíva, ktorú zorganizovala Slovenská inovačná a energetická agentúra v Banskej Bystrici. Hlavné témy tejto konferencie boli: „Čo nás čaká pri dekarbonizácii Slovenska a ako môžu regióny a samosprávy zvýšiť svoju energetickú efektívnosť a sebestačnosť?“ Program konferencie bol zameraný pre rozvoj regionálnej energetiky aj formou Krajských energetických centier, ktoré budú zriaďované PSK v spolupráci so SIEA.