Perspektívy rozvoja regiónov PSK na zasadnutí miestnej a regionálnej samosprávy PSK

Približne štyri stovky zástupcov miestnej samosprávy sa stretli na spoločnom zasadnutí, ktoré organizoval Prešovský samosprávny kraj (PSK) dňa 22. apríla 2024. Nadviazali na minuloročné podujatie, ktorým položili základy platformy pre spoluprácu a výmenu informácií. S vedením kraja a jeho partnermi aj tentoraz diskutovali o spoločných zámeroch a projektových aktivitách, ktoré majú napomôcť ďalšiemu rozvoju subregiónov – Spiša, Šariša a Horného Zemplína.

Okrem príspevkov od vedúcich odborov PSK, ktorí sa vo svojich prezentáciách venovali témam ako: Integrovaná územná stratégia, programy cezhraničnej spolupráce, duálne vzdelávanie, vznik Talentcentra, Nadácia PSK pre podporu rodiny a pod., sa na zasadnutí predstavil aj riaditeľ EASR PSK Ing. Martin Lukáč. Vo svojej prezentácii priblížil pôsobnosť samotnej agentúry EASR PSK s dôrazom na aktuálnu tému prípravy a implementácie Národného projektu Kapacity pre rozvoj udržateľnej energetiky a dekarbonizáciu regiónov (ďalej tiež ako „NP Kapacity pre regióny“).

Žiadateľom a prijímateľom NP Kapacity pre regióny je Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v rámci výzvy: PSK-SIEA-003-2023-NP-EFRR – Kapacity pre rozvoj udržateľnej energetiky a dekarbonizáciu regiónov, ktorá sa spolu s partnermi projektu (samosprávne kraje resp. nimi zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie) spolupodieľa na realizácii aktivít projektu.

Hlavným cieľom národného projektu Kapacity pre regióny, je vytvoriť vhodné podmienky pre vznik a fungovanie dlhodobých odborných energetických kapacít, ktoré pomôžu zvýšiť energetickú sebestačnosť regiónov. SIEA v spolupráci so samosprávnymi krajmi v regiónoch Slovenska vybuduje  sieť 22 regionálnych centier udržateľnej energetiky (RCUE) a sieť 8 krajských energetických centier (KEC) SIEA. Vznik a prevádzka centier budú financované z Programu Slovensko. Tým sa položia základy pre rozvoj kvalitnej a systematickej regionálnej energetickej a klimatickej politiky.

Za PSK bude povereným partnerom projektu NP Kapacity pre regiónu Energetická Agentúra Smart Regiónu. Hlavnou aktivitou projektu za partnera je vytvorenie a činnosť RCUE. V rámci PSK budú vytvorené 3 centrá RCUE, konkrétne v meste Prešov, Poprad, Humenné, ktoré budú spolu zamestnávať 12 zamestnancov. Cieľom vytvorenia a činnosti RCUE bude etablovať regionálne plánovanie rozvoja udržateľnej energetiky a dekarbonizácie.

RCUE budú zodpovedné za regionálny zber, spracovanie a aktualizáciu údajov v rôznych sektoroch a odvetviach. Na ukladanie a spracovanie zozbieraných údajov budú mať RCUE k dispozícii spoločný informačný systém. Na základe analýzy údajov vypracujú RCUE pre územia svojej pôsobnosti stratégie rozvoja udržateľnej energetiky a dekarbonizácie, ktoré budú pravidelne aktualizovať a podporovať ich uplatňovanie v praxi. Aktívne budú aj v oblasti prenosu skúseností a dobrej energetickej praxe a pri zvyšovaní informovanosti a energetickej gramotnosti regionálnych aktérov a verejnosti. RCUE však nebudú zabezpečovať energetický manažment pre samosprávy v ich územnej pôsobnosti, pripravovať energetické certifikáty alebo audity, ani suplovať rôzne výkonné alebo administratívne činnosti bežné vo verejnej správe, ktoré nesúvisia s cieľmi RCUE.

Viac informácii nájdete na stránke SIEA

https://www.siea.sk/podporne-programy/podpora-rozvoja-regionalnej-a-lokalnej-energetiky/#rcue

 

Termodiagnostika obvodových plášťov administratívnej budovy ÚPSK

V rámci zámeru zlepšenia energetickej efektívnosti administratívnej budovy úradu PSK vykonala Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK letecké snímkovanie obvodových stien pomocou dronu s termokamerou. Meranie bolo vykonané 08.03.2024 v skorých ranných hodinách pred východom slnka. Na meranie bol použitý dron DJI MATRICE 300 RTK s trojobjektívovou kamerou H20T, ktorý zapožičal Energetický klaster Prešovského kraja.  Snímanie objektu bolo vykonané systematicky tak, aby sa zachytili všetky časti obvodového plášťa budovy a v koordinácii s riadením letiska LZPW – Prešov v leteckom priestore.

Cieľom tejto analýzy bolo, na základe získaných leteckých termografických záberov z dronu, posúdiť obalovú konštrukciu administratívnej budovy Úradu PSK. Celkovo bolo zaznamenaných 396 kombinovaných záberov. Vyhodnotenie termogramov spočívalo v kvalitatívnom posudzovaní rozloženia teploty na kontrolovaných častiach, s použitím výkresov alebo iných dokumentov vzťahujúcich sa na obvodový plášť, vykurovacie a vetracie zariadenia v kontrolovanej budove.

Na termogramoch boli identifikované poruchy na obvodovom plášti obvodovej steny. Tieto poruchy sa prejavujú zvýšenou teplotou v miestach špár, spojov iných typov materiálov a rámov otvorových konštrukcií. Tepelné straty boli identifikované aj pri výplniach otvorových konštrukcií.

Výsledkom je spracovaný dokument, ktorý bude slúžiť pre potreby prípravy návrhu opatrení pre zlepšenie tepelných vlastnosti objektu a prípade po realizácii aj ku kontrole zrealizovaní stavebných úprav.

Akreditované vzdelávanie v Energetickom manažmente

V priebehu januára až marca 2024 absolvovali naši zamestnanci odborné akreditované vzdelávanie v Energetickom manažmente. Zvyšovanie odbornosti našich zamestnancov v tejto oblasti zohráva dôležitú úlohu.

Vzdelávací program „Smart City Špecialista“ vedený odborníkmi bol zameraný na vysvetlenie smart prístupu pri riadení miest a regiónov, definovanie potrieb a navrhovanie riešení v súlade so smart princípmi. Zameranie bolo rozdelené na tématické okruhy: SMART mestá a regióny, Strategické plánovanie miest a obcí pre SMART rozvoj, Oblasti SMART riešení, Prax tvorby SMART koncepcií, Budúcnosť SMART rozvoja v podmienkach SR, Tvorba SMART stratégie rozvoja obce. Vzdelávanie bolo ukončené udelením certifikátu „Smart City špecialista“ akreditovaného vzdelávacieho modulu MŠVVaŠ SR.

Druhý vzdelávací program „Energetický manažment“ bol organizovaný na oblasť energetického manažmentu, zahŕňal analýzu, meranie a  monitoring, plánovanie, výber dodávateľa energií až po riadenie spotreby a teda optimalizáciu za účelom zvýšenia efektivity hospodárenia. Účelom vzdelávania v tejto oblasti bolo systematické a efektívne riadenie spotreby energie. Vzdelávanie bolo ukončené udelením certifikátu „Energetický manažment“ akreditovaného vzdelávacieho modulu MŠVVaŠ SR.

 

 

Výročná správa EASR za rok 2023

Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK touto správou prezentuje základné informácie o spoločnosti, informácie týkajúce sa personálnej štruktúry a finančných aspektov a informácie o odborných činnostiach realizovaných v roku 2023.

Výročná správa EASR za rok 2023 – na stiahnutie

Výzva na podporu energetickej efektívnosti a využívania OZE vo verejných budovách

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) vyhlásila výzvu z Programu Slovensko zameranú na podporu zníženia energetickej náročnosti a využívanie obnoviteľných zdrojov vo verejných budovách. Na výzvu je vyčlenených 143 miliónov €.

Primárne je podpora zameraná na verejné administratívne budovy a budovy škôl a školských zariadení. Oprávneným žiadateľom môžu byť okrem subjektov štátnej správy, obcí, miest a vyšších územných celkov, aj nadácie, občianske združenia alebo neziskové a cirkevné organizácie, pokiaľ sa ich projekt týka verejných budov využívaných ako školy, školské zariadenia alebo na ubytovanie pre ľudí v núdzi. Minimálna výška podpory na projekt je 200-tisíc € a maximálna výška na projekt nesmie presiahnuť 5 miliónov €.

Pri znižovaní energetickej náročnosti budov bude možné prioritne podporiť napríklad zateplenie, výmenu otvorových výplní a modernizáciu systémov technických zariadení budov. Novinkou je, že zároveň bude možné financovať aj opatrenia, ktoré priamo nesúvisia s efektívnosťou, ale napríklad zvyšujú kvalitu vnútorného prostredia. Podporu tak bude možné využiť napríklad na debarierizáciu, zabezpečenie tepelnej aj akustickej pohody, aplikáciu princípov európskeho Bauhausu a tiež na zelené a vodozádržné opatrenia či zavedenie energetického manažmentu budovy.

Riadiacim orgánom Programu Slovensko je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.  Bližšie informácie môžu záujemcova získať prostredníctvom tohto odkazu: Kompletné znenie výzvy s kódom OZE PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR

Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK na pôde Prešovskej univerzity

Galéria

Táto galéria obsahuje 6 fotografií.

Majú dnešní mladí ľudia a študenti predstavu, čo je energetický manažment? Dotýka sa ich táto téma v dnešnej dobe energetickej krízy? Vedia ako môžu sami prispieť k znižovaniu spotreby energií v domácnosti, v škole alebo budúcom podnikaní, či zamestnaní? Odpovede  … Pokračovať v čítaní

Ako dostať vzduch z radiátorov?

Vzduch vo vykurovacej sústave je najčastejšou príčinou porúch vykurovania a najčastejším zdrojom hlučnosti. Ako sa vzduch dostáva do radiátorov a do vykurovacej sústavy? Zdrojom zavzdušnenia sú všetky prípady vypúšťania a následného napúšťania vody do vykurovacej sústavy.

Odvzdušnenie radiátorov

Odvzdušňovacími ventilmi sú vo väčšine domov vybavené len radiátory na najvyšších podlažiach, na vrcholoch stúpačiek. Radiátory v nižších podlažiach nemajú odvzdušňovacie ventily. Pripojovacie potrubie radiátorov je spádované tak, aby vzduch mohol z radiátora uniknúť nahor, do stúpačky. Všetok vzduch teda môže zo sústavy uniknúť jedine odvzdušňovaním radiátorov v najvyšších miestnostiach. Bez ohľadu, či sa to obyvateľom najvyšších miestností páči alebo nie, iná možnosť neexistuje.

V sústavách bez termostatických ventilov je napúšťanie hladké, vzduch je vytláčaný dopúšťanou vodou a nič mu nebráni dostať sa do horných radiátorov, k odvzdušňovacím ventilom, kde sa dá vypustiť z vykurovacej sústavy. O čo menej sa obyvatelia museli starať o odvzdušňovanie v pôvodnom stave, o to viac sú prekvapení potrebou zaoberať sa odvzdušňovaním po inštalácii termostatických ventilov.

Odvzdušnenie radiátorov v nižších podlažiach je zložitejšie, ak sú radiátory vybavené termostatickými ventilmi. Nasledujúci text je návodom na odvzdušnenie a riešenie problémov spôsobených zavzdušnením radiátorov a preplynením vykurovacej vody.

Napúšťanie sústavy bez termostatických ventilov

Ak sa sústava správne napúšťa, to znamená cez spiatočku a pomalým prietokom, stúpajúca voda vytláča vzduch z radiátorov smerom nahor. Plne otvorené radiátorové ventily unikajúci vzduch nebrzdia, vytláčaný vzduch sa hromadí len na vrchole sústavy, v radiátoroch najvyšších podlaží. Počas napúšťania treba sústavu odvzdušňovať. Čo sa stane ak sa súčasne neodvzdušňuje? Vzduch stúpa nahor, do horných radiátorov, ale ako sa objem vzduchu zmenšuje, stúpa jeho tlak. Po napustení je v horných radiátoroch pod tlakom uzavretý vzduch a voda. Presne tak ako v sifónovej fľaši, keď vyrábame sódovku. Čo sa stane so vzduchom? Časť vzduchu sa vplyvom tlaku rozpustí vo vode – vykurovacia voda sa premení na „sódovku“. Vzhľadom na to, že vzduch je sústredený len v horných radiátoroch, kde nie je vysoký tlak vody, množstvo „sódovky“ je veľmi malé a pri odvzdušnení vyprchá.

Napúšťanie sústavy s termostatickými ventilmi

Tie isté pravidlá, teda napúšťanie cez spiatočku, pomalým prietokom a priebežné odvzdušňovanie platí aj v budovách s termostatickými ventilmi. Napúšťanie musí byť veľmi pomalé, pretože vzduch z radiátorov cez termostatické ventily uniká pomalšie. Avšak pribúda ďalšia, veľmi dôležitá podmienka: musia byť úplne otvorené VŠETKY termostatické hlavice. Prečo?

Keď voda cez termostatické hlavice stúpa, vzduch musí mať únikovú cestu smerom nahor. Ak je termostatická hlavica zatvorená, vzduch nemá kam uniknúť a zostáva v radiátore. Vplyvom vysokého tlaku vody a vzduchu (na nižších poschodiach je omnoho vyšší tlak ako v horných radiátoroch) dochádza k silnému rozpusteniu vzduchu vo vode, a teda k výrobe kvalitnejšej a trvácnejšej „sódovky“, s väčším množstvom bubliniek. Následne sa  „sódovka“ obehom vykurovacej vody dostane do všetkých častí rozvodnej vykurovacej sústavy.

Keby v čase napúšťania sústavy boli termostatické hlavice otvorené na maximum, vzduchové bubliny by mohli unikať von zo spodných radiátorov. Vzduch by sa sústredil len na vrchu, kde je nižší tlak a nedošlo by k sýteniu plynov do vody pod vysokým tlakom. Žiaľ pri napúšťaní s termostatickými ventilmi sa nedbá na to, aby počas napúšťania boli otvorené termostatické hlavice. Ak sa takáto sústava napúšťa v lete, pred začiatkom vykurovacieho obdobia, je v budove zavretá väčšina termostatických hlavíc. Pri horúcom letnom počasí všetky. To znamená, že vzduch zostáva zavretý prakticky vo všetkých radiátoroch a „sódovka“ vzniká v každom z nich. Toto je dôvod, prečo sú vykurovacie sústavy na začiatku vykurovacieho obdobia omnoho hlučnejšie, ako v závere predchádzajúceho vykurovacieho obdobia.

Začiatok vykurovacieho obdobia

Čo sa stane, keď je radiátor plný vzduchu a začne vykurovacie obdobie? Keď sa zapne obehové čerpadlo, voda sa dá do pohybu – prívodom (hornou rúrkou) do radiátorov, spiatočkou (dolnou rúrkou) z radiátorov. Po otvorení termostatického ventilu chce vzduch z radiátora uniknúť hornou rúrkou, ale prúd pritekajúcej vody mu to nedovolí. Jedinú možnú únikovú cestu má odrezanú a zostáva v radiátore.

Na únik vzduchu z radiátora by sa dala využiť najbližšia možná príležitosť, keď bude obehové čerpadlo vypnuté. Vtedy naplno otvoriť termostatický ventil. Kto vie, kedy je čerpadlo vypnuté a kedy nie? Nikto. Preto treba odvzdušneniu radiátorov pomôcť.

Príznaky zavzdušnenia radiátorov

 • Na radiátore sú teplé len prvé články radiátora, ostatné sú studené
 • Radiátor je hlučný, počuť šumenie, žblnkanie

Návod na odvzdušnenie

Keď bude chladnejšie počasie, choďte k hlavným rozvodom ÚK. Vyhľadajte hlavné uzávery, zistite ktorý uzáver je na prívodnom potrubí, ktorý je na spiatočnom. Pomôcky:

 • Prívodné potrubie je teplejšie
 • Merač tepla býva väčšinou na spiatočnom potrubí
 • Tvar armatúr: ventilov, filtrov

Vypnite čerpadlo ÚK. Zatvorte hlavný uzáver ÚK, ale len na prívodnom potrubí. Spiatočný uzáver musí byť stále otvorený. Tým zastavíte obeh vykurovanej vody v celej budove. Prúdenie vody teda prestáva byť prekážkou pre unikajúci vzduch. Otvorte naplno všetky termostatické hlavice na všetkých radiátoroch. Tým sú odstránené prekážky v ceste vzduchu nahor. Začnite odvzdušňovať všetky radiátory na najvyššom poschodí. Vypúšťať nielen vzduch, ale aj vodu, opakovane, niekoľkokrát. Čím viac vody vypustíte cez odvzdušňovacie ventily, tým lepšie. Na miesto vypusteného vzduchu a vody sa samočinne cez spiatočku doplňuje nová voda (preto je dôležité, aby počas odvzdušňovania bol uzatvorený len prívodný uzáver, spiatočný musí byť otvorený, pretože umožňuje dopĺňanie vody). Odvzdušňovaním a doplňovaním vody cez spiatočku vzniká v radiátoroch „opačné prúdenie“ zo spiatočky do prívodu, ktoré napomáha vytlačeniu bublín z radiátorov. Po skončení odvzdušňovania treba opäť otvoriť prívodný uzáver, zapnúť obehové čerpadlo a nastaviť termostatické hlavice podľa potreby.

Odvzdušnenie s pomocou dodávateľa tepla

Ak sa obyvatelia budov na tepelnom okruhu dohodnúť nedokážu, značne môže pomôcť dodávateľ tepla. Krátkodobým prerušením vykurovania.

Počas chladnejšieho počasia vypne obehové čerpadlo a zavrie armatúry na výstupe z kotolne alebo OST, ale len na prívodnom potrubí. Nechá sústavu cca 30 minút vypnutú. Z radiátorov, ktoré majú otvorené termostatické hlavice (ak je chladné počasie, tak je takých radiátorov väčšina), môže vzduch uniknúť. Vzduch sa dostane z dolných radiátorov do horných, tam sa dá odvzdušniť. Po 30 minútach otvorí uzávery a spustí čerpadlo. Dá sa to opakovať počas niekoľkých dní. Riziko, že v prípade neodvzdušnenia horných radiátorov sa vzduch opäť rozpustí vo vode a vráti sa do sústavy, je malá, pretože na horných poschodiach je nízky tlak vody.

Čím je „sódovka“ teplejšia, tým skôr sa zbaví bublín. To isté platí aj o vykurovacej vode. Tento efekt sa dá využiť na účinnejšie odvzdušňovanie. Pred vypnutím čerpadla a zatvorením prívodného uzáveru prudko zvýšte teplotu vykurovacej vody. Len nakrátko, cca 30 minút, aby nedošlo k prekúreniu priestorov a zatvoreniu termostatických hlavíc. Z teplejšej vody sa vylúči viac bublín a odvzdušňovanie sa podstatne zrýchli.

Na to, aby sa dala prehriať vykurovacia voda čo najviac, bez rizika zatvorenia termostatických ventilov, je vhodné sústavu najprv podchladiť. Takže celý doporučený postup:

 • Počas chladného počasia
 • Utlmiť vykurovanie, vypnúť ohrev vykurovacej vody najmenej na 1 hodinu
 • Prudko zvýšiť teplotu vykurovacej vody počas cca 30 minút
 • Vypnúť obehové čerpadlo, zatvoriť uzáver na prívodnom potrubí ÚK (to je najdôležitejší úkon)
 • Otvoriť uzáver, zapnúť čerpadlo, nábeh na normálnu prevádzku

Aj keď sa v prechodnom období podarí sústavu zbaviť bublín, v chladnejších mesiacoch, pri vyššej teplote vykurovacej vody sa hlučnosť môže opäť objaviť v dôsledku vzniku bublín pri ohriatí vody. V takom prípade treba proces odvzdušnenia – odplynenia vykurovacej vody prehriatím a zatvorením opakovať.

Odvzdušňovanie v domoch s centrálnymi stúpačkami

V domoch s centrálnymi stúpačkami a horizontálnymi okruhmi je odvzdušňovanie náročnejšie. Pri napúšťaní vykurovacej sústavy nestačí odvzdušňovať v najvyšších podlažiach, ale odvzdušňovať treba každý jeden radiátor, na všetkých podlažiach. A práve z týchto dôvodov dochádza v sústavách s takýmito objektmi k veľmi silnému zaplyneniu vykurovacej sústavy v každom radiátore.

Zdĺhavým odvzdušňovaním je skomplikované odstránenie plynov zo sústavy a teda aj odstránenie hlučnosti spôsobenej bublinami. Významnou pomocou by mohlo byť použitie automatických odvzdušňovacích ventilov na všetkých radiátoroch.

Ako zistiť, či je vykurovacia voda naozaj preplynená?

Stačí priehľadná fľaša a vypúšťací ventil na potrubí vykurovacej sústavy. Odpustite do fľaše cca 1 – 2 litre vykurovacej vody. Voda musí byť vypúšťaná z miesta, kde je potrubie teplé (to znamená, že je v prevádzke).

Preplynená vykurovacia voda je ihneď po odpustení biela, je sfarbená mikrobublinkami. Po niekoľkých minútach bublinky vyprchajú a voda sa vyčistí. Je to dôkaz obsahu plynov vo vykurovacej vode.

Sústavu dopúšťať upravenou vodou, podľa možnosti teplou. Za žiadnych okolností nedopúšťať studenou vodou z vodovodu.

 

 

 

 

Obchodno-expertná misia na Island

Energetická agentúra smart regiónu PSK v zastúpení riaditeľa Ing. Martina Lukáča spolu so zástupcom PSK vedúcim odboru majetku a investícii sa zúčastnila pracovnej cesty na Islande v rámci Slovenskej delegácie organizovanej agentúrou SARIO. Predmetom pracovnej cesty boli rokovania, prednášky, ukážky a networking zo zástupcami odborníkov v oblasti geotermálnej energie, štátnych predstaviteľov a súkromných podnikateľov na Islande.

V rámci trojdňového oficiálneho programu sme absolvovali :

Prezentácie:

 • Zelené riešenia na Islande
 • Vznik a rozvoj geotermálnej energie na Islande
 • Možnosti využitia geotermálnej energie – výroba tepla, výroba elektrickej energie, vykurovanie, poľnohospodárstvo, cestový ruch, a pod.

Návštevy:

 • Oficiálna návšteva prezidenta Islandu, za účasti slovenských ministrov životného prostredia Milana Chrenka a investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Petra Balíka.
 • Návšteva geotermálnej elektrárne – Hellisheiđi
 • Park na spracovanie CO2 – Resource Park and Carbon Recycling
 • Návšteva vodnej elektrárne – Ljósafoss

Workshop

 • Prezentácie slovenských spoločností
 • Možnosti využitia geotermálnej energie na Slovensku
 • Prezentácie Islandských spoločnosti a klastrov
 • Networking – výmena kontaktov, rokovania

 Prínos:

Za prínos tejto cesty považujem nové informácie o možnostiach využívania obnoviteľných zdrojov najmä geotermálnej energie. Získanie praktických a vizuálnych informácií o technológiách využívaných na Islande a rovnako aj politické zamerania a prístup k energetickej agende štátu.

Prínosným bolo tiež získanie informácií a kontaktov aj od slovenských zástupcov ako napr. Štátny geologický ústav, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, Technologický klaster a pod.

Ing. Martin Lukáč

Riaditeľ EASR

Konferencia Metro ON/AI Line 2023

V dňoch 22. – 23. júna 2023 sa EASR zúčastnila konferencie Metro ON/AI Line 2023 so skvelým programom. Jedným z hlavných cieľov tejto konferencie bola najmä podpora vzdelávania, motivácia mladých ľudí a ich aktívne zapojenie sa do spoločenských výziev, ako aj prístupu k etickému rozvoju ich talentu a kreativity.

Hlavnou témou bola umelá inteligencia – ako zmení svet telco biznisu, ale aj život v budovách či mestách. V panelových diskusiách a blokoch vystúpili lídri v oblasti umelej inteligencie. V technologickom bloku nechýbali detailné informácie o tom, ako taká AI funguje.

Pridanou hodnotou pre riešenie energetickej agendy PSK boli témy v oblasti využívania nových technológií v správe budov, miest a regiónov. Pri zavedení centralizovaného zberu dát a nasadení umelej inteligencie pri riadení samosprávy sa otvárajú nové dimenzie riešení a predikcie budúcich procesov. Táto konferencia ukázala, že nové riešenia pomocou umelej inteligencie sú už súčasťou dnešnej doby a postupe budú napredovať a rozvíjať sa. Preto aj EASR v spolupráci s PSK musí tieto možnosti zapracovať do svojich plánov v rozvoji verejnej správy.

Medzinárodná konferencia „Energofutura 2023“

18. mája sa EASR zúčastnila 11. ročníka tradičnej medzinárodnej konferencie ENERGOFUTURA s aktuálnou tematikou a spoločným hľadaním riešení na súčasné problémy energetiky, ekológie a súvisiacich stavebných a výrobných priemyselných sektorov u nás a v stredoeurópskom priestore. Na podujatí boli zároveň predstavené a ocenené najlepšie projekty, inovačné nápady a investičné zámery, ktoré boli vytvorené účastníkmi konferencie.