Perspektívy rozvoja regiónov PSK na zasadnutí miestnej a regionálnej samosprávy PSK

Približne štyri stovky zástupcov miestnej samosprávy sa stretli na spoločnom zasadnutí, ktoré organizoval Prešovský samosprávny kraj (PSK) dňa 22. apríla 2024. Nadviazali na minuloročné podujatie, ktorým položili základy platformy pre spoluprácu a výmenu informácií. S vedením kraja a jeho partnermi aj tentoraz diskutovali o spoločných zámeroch a projektových aktivitách, ktoré majú napomôcť ďalšiemu rozvoju subregiónov – Spiša, Šariša a Horného Zemplína.

Okrem príspevkov od vedúcich odborov PSK, ktorí sa vo svojich prezentáciách venovali témam ako: Integrovaná územná stratégia, programy cezhraničnej spolupráce, duálne vzdelávanie, vznik Talentcentra, Nadácia PSK pre podporu rodiny a pod., sa na zasadnutí predstavil aj riaditeľ EASR PSK Ing. Martin Lukáč. Vo svojej prezentácii priblížil pôsobnosť samotnej agentúry EASR PSK s dôrazom na aktuálnu tému prípravy a implementácie Národného projektu Kapacity pre rozvoj udržateľnej energetiky a dekarbonizáciu regiónov (ďalej tiež ako „NP Kapacity pre regióny“).

Žiadateľom a prijímateľom NP Kapacity pre regióny je Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v rámci výzvy: PSK-SIEA-003-2023-NP-EFRR – Kapacity pre rozvoj udržateľnej energetiky a dekarbonizáciu regiónov, ktorá sa spolu s partnermi projektu (samosprávne kraje resp. nimi zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie) spolupodieľa na realizácii aktivít projektu.

Hlavným cieľom národného projektu Kapacity pre regióny, je vytvoriť vhodné podmienky pre vznik a fungovanie dlhodobých odborných energetických kapacít, ktoré pomôžu zvýšiť energetickú sebestačnosť regiónov. SIEA v spolupráci so samosprávnymi krajmi v regiónoch Slovenska vybuduje  sieť 22 regionálnych centier udržateľnej energetiky (RCUE) a sieť 8 krajských energetických centier (KEC) SIEA. Vznik a prevádzka centier budú financované z Programu Slovensko. Tým sa položia základy pre rozvoj kvalitnej a systematickej regionálnej energetickej a klimatickej politiky.

Za PSK bude povereným partnerom projektu NP Kapacity pre regiónu Energetická Agentúra Smart Regiónu. Hlavnou aktivitou projektu za partnera je vytvorenie a činnosť RCUE. V rámci PSK budú vytvorené 3 centrá RCUE, konkrétne v meste Prešov, Poprad, Humenné, ktoré budú spolu zamestnávať 12 zamestnancov. Cieľom vytvorenia a činnosti RCUE bude etablovať regionálne plánovanie rozvoja udržateľnej energetiky a dekarbonizácie.

RCUE budú zodpovedné za regionálny zber, spracovanie a aktualizáciu údajov v rôznych sektoroch a odvetviach. Na ukladanie a spracovanie zozbieraných údajov budú mať RCUE k dispozícii spoločný informačný systém. Na základe analýzy údajov vypracujú RCUE pre územia svojej pôsobnosti stratégie rozvoja udržateľnej energetiky a dekarbonizácie, ktoré budú pravidelne aktualizovať a podporovať ich uplatňovanie v praxi. Aktívne budú aj v oblasti prenosu skúseností a dobrej energetickej praxe a pri zvyšovaní informovanosti a energetickej gramotnosti regionálnych aktérov a verejnosti. RCUE však nebudú zabezpečovať energetický manažment pre samosprávy v ich územnej pôsobnosti, pripravovať energetické certifikáty alebo audity, ani suplovať rôzne výkonné alebo administratívne činnosti bežné vo verejnej správe, ktoré nesúvisia s cieľmi RCUE.

Viac informácii nájdete na stránke SIEA

https://www.siea.sk/podporne-programy/podpora-rozvoja-regionalnej-a-lokalnej-energetiky/#rcue

 

Počet nabíjacích bodov pre elektromobily vzrástol v roku 2023 o 22 %

Na Slovensku bolo koncom minulého roka spolu 1802 verejných nabíjacích bodov pre elektromobily, čo je medziročný nárast o 22 %. Tempo výstavby staníc na Slovensku je pomalšie ako európsky priemer, zodpovedá však podľa Slovenskej asociácie pre elektromobilitu (SEVA) trendom v predaji elektromobilov. Tie u nás dosahujú najmenší podiel na celkových registráciách v celej Európskej únii, upozornila SEVA.

Stanovisko URSO k cenám elektriny, plynu, tepla a vody pre rok 2024

ÚRSO oznamuje, že v oblasti elektroenergetiky ukončil všetky cenové konania na rok 2024, pričom z nich pozitívny vplyv bude mať najmä úradom určená hodnota tarify za prevádzkovanie systému a tiež výška tarify za systémové služby, ktorá je nižšia ako bola jej hodnota určená nariadením vlády SR. Podobne bude nižšia aj cena elektriny na straty. Cenové konania boli ukončené aj v plynárenstve, pričom ceny plynu zostávajú rovnaké ako v roku 2023.

Výzva na podporu energetickej efektívnosti a využívania OZE vo verejných budovách

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) vyhlásila výzvu z Programu Slovensko zameranú na podporu zníženia energetickej náročnosti a využívanie obnoviteľných zdrojov vo verejných budovách. Na výzvu je vyčlenených 143 miliónov €.

Primárne je podpora zameraná na verejné administratívne budovy a budovy škôl a školských zariadení. Oprávneným žiadateľom môžu byť okrem subjektov štátnej správy, obcí, miest a vyšších územných celkov, aj nadácie, občianske združenia alebo neziskové a cirkevné organizácie, pokiaľ sa ich projekt týka verejných budov využívaných ako školy, školské zariadenia alebo na ubytovanie pre ľudí v núdzi. Minimálna výška podpory na projekt je 200-tisíc € a maximálna výška na projekt nesmie presiahnuť 5 miliónov €.

Pri znižovaní energetickej náročnosti budov bude možné prioritne podporiť napríklad zateplenie, výmenu otvorových výplní a modernizáciu systémov technických zariadení budov. Novinkou je, že zároveň bude možné financovať aj opatrenia, ktoré priamo nesúvisia s efektívnosťou, ale napríklad zvyšujú kvalitu vnútorného prostredia. Podporu tak bude možné využiť napríklad na debarierizáciu, zabezpečenie tepelnej aj akustickej pohody, aplikáciu princípov európskeho Bauhausu a tiež na zelené a vodozádržné opatrenia či zavedenie energetického manažmentu budovy.

Riadiacim orgánom Programu Slovensko je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.  Bližšie informácie môžu záujemcova získať prostredníctvom tohto odkazu: Kompletné znenie výzvy s kódom OZE PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR

Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK na pôde Prešovskej univerzity

Galéria

Táto galéria obsahuje 6 fotografií.

Majú dnešní mladí ľudia a študenti predstavu, čo je energetický manažment? Dotýka sa ich táto téma v dnešnej dobe energetickej krízy? Vedia ako môžu sami prispieť k znižovaniu spotreby energií v domácnosti, v škole alebo budúcom podnikaní, či zamestnaní? Odpovede  … Pokračovať v čítaní