ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI BUDOV

Energetická hospodárnosť budov predstavuje pre EÚ problém z dôvodu 40 % zastúpenia budov v produkcii emisií skleníkových plynov. Prioritou je teda znižovanie spotreby energie a zvyšovanie energetickej efektívnosti technických zariadení upravujúcich prostredie v budovách na normované hodnoty. Výsledkom by mala byť viac ako 50 % úspora emisií skleníkových plynov.

Súčasné požiadavky na významné rekonštrukcie budov sú podstatne prísnejšie. Budovy sa i pri rekonštrukciách, ak je to technicky a ekonomicky možné, musia dostať do energetickej triedy A0. To si vyžaduje okrem dobrej tepelnej ochrany budov využívať i obnoviteľné zdroje energie.

Príprava takýchto projektov je náročná a vyžaduje certifikovaných odborníkov o viacerých oblastiach. Zabezpečiť špecifické požiadavky dopytovo orientovaných výziev si vyžaduje spoluprácu projektových manažérov a odborníkov z oblasti stavebníctva a energetiky.

Okrem toho z dôvodu vyššej efektívnosti využitia európskych peňazí, EÚ rozširuje okruh mitigačných opatrení pri výstavbe a rekonštrukcii budov i o opatrenia adaptačné ako sú napr. využívanie dažďovej vody, zelené strechy, vonkajšie tienenie budov, priepustné plochy v areáloch budov, zeleň a výsadba stromov, atď.

Slovensko plánuje investovať v nasledujúcich rokoch stovky miliónov eur do renovácií škôl. Aj keď EÚ požaduje, aby boli peniaze vynaložené iba na klimaticky odolné projekty, pre vládu doteraz nebolo kvalitné vnútorné prostredie škôl zatiaľ prioritou. Z Plánu obnovy a odolnosti má ísť nasledujúcich šesť rokov len na samotnú obnovu škôlok, škôl, univerzít a internátov takmer pol miliarda eur. Ďalšie stovky miliónov by mali pritiecť z eurofondov. Aj keď súčasné nastavenie verejných politík kladie pri obnove budov do popredia úspory energií, je potrebné sa zamerať i na kvalitu vnútorného prostredia školských budov.

STIMULÁCIA SPOTREBITEĽOV ENERGIÍ SMEROM K UDRŽATEĽNÉMU A SPOLOČENSKY ZODPOVEDNÉMU SPRÁVANIU

Ako kraj očakáva spoluprácu od občanov a je zvedavé na ich názory a hodnotenia v rôznych oblastiach, tak aj občania majú záujem o spätnú komunikáciu zo strany kraja.

Doba sociálnych sietí a internetu prináša netušené možnosti komunikácie, kde kraj môže využívaním týchto kanálov vysvetľovať svoje postupy a možnosti pri riešení jednotlivých problémov. Hlavne mladšia generácia, ktorej sú moderné spôsoby komunikácie bližšie, potrebuje odpovede na pálčivé problémy dneška, ktoré budú zohrávať v ich dospelých životoch veľkú úlohu. Klimatická zmena, strata biodiverzity, klimatická migrácia, znečisťovanie životného prostredia sú témy, ktoré mladých ľudí zaujímajú. Kraj tak má možnosť svojimi činmi ovplyvňovať ich postoje.

Vysvetliť im, že svojimi uvedomelými krokmi a aktívnym prístupom môžu prispieť k riešeniu globálnych problémov. Zmena spotrebiteľských návykov je základným princípom boja s klimatickou krízou. Menej odpadu sa rovná skromnosť v spotrebe, aktívny prístup k zdraviu sa rovná doprave na bicykli, lokálpatriotizmus vo výbere potravín sa rovná podpora miestnej ekonomiky.

Prienik týchto aktuálnych tém do osnov a výuky na základných a stredných školách by mal byť súčasťou aktivít kraja v oblasti behaviorálnych intervencií. Prostredníctvom nových postupov využívajúcich psychologické poznatky v prospech nás všetkých sme schopní dosiahnuť zmenu myslenia a pomôcť chorej planéte Zem v boji s horúčkou.

Behaviorálne inovácie predstavujú odborné postupy ovplyvňovania obyvateľov kraja, ktorých cieľom je zmena správania sa ľudí, zmena spotrebiteľských návykov v súlade udržateľnými a klimatickými cieľmi.

Cieľom behaviorálnych intervencií je využívanie rôznych postupov ovplyvňovania a presvedčovania smerom k redukcii emisií skleníkových plynov.

Napr. dosahovanie úspor energie na najvyššej úrovni nie je možné bez participácie spotrebiteľov. V podmienkach kraja sú spotrebiteľmi najmä študenti, zamestnanci, klienti jednotlivých zariadení a nájomcovia.

Výskumy hovoria, že už len vedomie, že niekto sleduje spotrebu energie mení spotrebiteľské návyky smerom k vyššej koncentrácii nielen obsluhy zariadení, ale aj spotrebiteľov. Nesprávne návyky ľudí a neochota ich meniť sú kľúčovými faktormi pri implementácii plánov znižovania produkcie emisií skleníkových plynov.

Zapojenie spotrebiteľov do vedomej spolupráce pri dosahovaní klimatických cieľov podlieha postupom, s ktorými pracujú behaviorálne vedy ( psychológovia a sociológovia ). Vedy, ktoré analyzujú správanie a rozhodovanie sa jednotlivcov v rôznych situáciách.

Všeobecne prijímaný fakt, že človek sa správa väčšinou iracionálne, je poopravený o dodatok, že iracionálne správanie sa dá predpovedať a využiť pri postrčeniach človeka k všeobecne prospešným cieľom.

Behaviorálne intervencie majú za úlohu pôsobiť – ovplyvňovať a presvedčovať prevádzkovateľov a spotrebiteľov jednotlivých zariadení tak, aby ich motivovali k úsporám energie ( ovplyvňovanie je vedomé alebo nevedomé pôsobenie na ostatných, ktoré môže, ale nemusí viesť k zmene postojov, názorov a chovania, presvedčovanie je vedomá snaha o zmenu postojov, názorov a chovania druhého človeka alebo skupiny osôb pri zachovaní slobodnej voľby ).

Správnym využívaním behaviorálnych postupov je možné za primerane nízke náklady ušetriť množstvo energie a emisií. Nezanedbateľným vedľajším efektom celého procesu využitia behaviorálnych postupov je zvýšenie povedomia v oblasti energetickej efektívnosti, dopadu klimatickej zmeny a ochrany životného prostredia nielen u študentov, ale aj zamestnancov zariadení.

Ak sa posunie sebaobraz človeka do polohy spoločensky uvedomelého človeka, potom bude v tomto trende pokračovať. Presvedčí sám seba, že je to správny spôsob existencie. Uistí sám seba, že jeho rozhodnutie konať v prospech spoločnosti je správne.

Vytváranie obrazu spoločensky uvedomelého a angažovaného človeka, ktorý robí v súlade so záväzkom, konzistentnosť v názoroch a v správaní, záväzok daný na verejnosti, snaha o dôslednosť, prísľub publicity, osobný záväzok a vytváranie osobného podporného systému, sklon viacej veriť vlastnému už raz uskutočnenému výberu, túžba po dôslednosti – ústredný motivačný faktor nášho jednania, dôslednosť nám poskytuje metódu ako sa vyhýbať úskaliam nepretržitého premýšľania, kúzlo písomného záväzku alebo prehlásenia, napr. typu „prečo mám rád“,

Písomné prehlásenia sú efektívnymi aktivátormi zmien na osobnej úrovni preto, lebo môžu byť ľahko zverejnené. Čím verejnejšie stanovisko, tým viac ho nebudeme chcieť meniť, čím viac úsilia vložíme do záväzku, tým je väčšia je jeho schopnosť ovplyvniť postoje človeka – písomné záväzky vyžadujú viac práce ako ústne.

TVORBA KLIMATICKÝCH STRATÉGIÍ REGIÓNOV, MIEST A OBCÍ

Mestá a regióny sa stanú kľúčovými partnermi v snahách o dosiahnutie klimatickej neutrality. Formulovanie mestských a regionálnych klimatických politík ( MPK, RPK ) sa stáva nevyhnutnou súčasťou ich rozvojových plánov.

A v nich budú zohrávať dôležitú úlohu smart city riešenia. Riešenia, ktoré posunú mestá a regióny smerom k udržateľnejšej budúcnosti. Smart city riešenia nepredstavujú iba hromadné nasadenie komunikačných a počítačových technológií, ale hlavne vytváranie ucelených systémov fungovania mestských a regionálnych úradov k lepšej budúcnosti. Od vytvárania zmysluplných procesov riadenia po budovanie kvalitných rozvojových tímov s jasnou predstavou a kompetenciami.

Teda smart city riešenia nie sú iba unikátne technológie a nasadenie umelej inteligencie, ale hlavne zaužívané inteligentné postupy v bežnej práci mestských a regionálnych úradov s úspešnými a overiteľnými výsledkami.

V takomto smart prostredí budú zohrávať údaje, ich zber, uchovávanie a analyzovanie veľmi dôležitú úlohu. Údaje, ktoré zmapujú stav vecí, ale aj údaje, ktoré zdokumentujú stav pokroku. Bez porovnania stavu pred a po nebudeme vedieť, či sme sa posunuli smerom k definovanému cieľu.

A tak význam smart city riešení v mestách vidíme hlavne v prepojení digitalizácie, údajov, ekonomických, sociálnych a klimatických mestských a regionálnych politík v bežnej praxi úradov za asistencie participácie občanov.

Na hľadanie najlepších projektov práve v oblasti zberu údajov, ale aj iných problémov, sa zameriava koncept Smart City. Zber údajov prostredníctvom senzorov poprepájaných špecializovanými komunikačnými sieťami nikdy nebol taký finančne nenáročný. Štruktúrované uloženie údajov v relačných databázach podobne. Správa údajov s možnosťou ich analýzy je vlastná špecializovaným softvérom. Prispôsobenie reportov konečným užívateľom je jednou z vlastností prezentačných programov.

Mestá a regióny čím ďalej tým viac pracujú s digitálnymi mapovými súbormi získavanými prostredníctvom dronov, lietadiel alebo satelitov. Z mapových podkladov je možné získať množstvo údajov a za pomoci prvkov umelej inteligencie ich spracovať do nových dátových vrstiev. Softvéry so zabudovanou umelou inteligenciou sú schopné rozpoznávať na snímkoch vzory, ktorými môžu byť stromy, parkovanie miesta, komunikácie, atď.